הדפסה
פרשת שבוע - כי תבוא

שכר ועונש-פרשנות לדבריו של הרב עובדיה יוסף,לפרשת "כי תבוא" -הרב ראובן הילר

קיום הבטחות השכר הנפלא מופיע בתורה כתמורה ל-והיה אם שמוע תשמע בקול ד' אלקיך לשמר לעשות את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום ומימוש הרעות שעלולות לבוא עלינו מותנה ב-והיה אם לא תשמ?ע בקול ד אלקיך לשמר לעשות את כל מצותיו וחקתיו אשר אנכי מצוך היום, ובאו עליך כל הקללות האלה והשיגוך. ברור לכל מי שיודע קצת היסטוריה שבמהלך חייה של האומה הישראלי היו תקופות נפלאות שבהן מומשו בדייקנות הבטחות התורה לעושר, ביטחון ורווחה כלכלית ומאידך היו גם תקופות נוראיות ששיאן בשואה שעבר עמינו לפני ששים שנה, שבהן התממשו כל נבואות הזעם המוזכרות בפרשתינו. כלל יסוד ביהדות אומר שאין אנו יכולים לדעת הנהגתו של רבון העולם ומצינו שכבר משה רבינו פונה לקדוש ברוך הוא בבקשה ועתה אם נא מצאתי חן בעיניך הודעני נא את דרכך ואדעך ומסבירה הגמרא (ברכות ז.) ששאלת משה הייתה ריבונו של עולם מפני מה יש צדיק וטוב לו ויש צדיק ורע לו יש רשע וטוב לו ויש רשע ורע לו. הרמח'ל בספרו דעת תבונות (פרקים קמב-קמו) מבאר שהיום הנהגתו של הקדוש ברוך הוא נסתרת. אנו יודעים בוודאות שלכל דבר יש חשבון כפי שמובא בפסוק אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא, אך אין אנו מבינים כיצד עושה רבש'ע את חשבונותיו ועל כן אי אפשר לומר בוודאות על עבירה זו נענשתי בעונש כזה ועל מצווה זו קבלתי שכר זה. עם זאת ניתן לומר באופן כללי שעל עבירות נענשים ועל מצוות מקבלים שכר. דבר זה מבואר יפה גם בדבריו של הרמב'ם בפתיחת הלכות תעניות (פרק א' הלכות ב-ג) ודבר זה מדרכי התשובה הוא שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו ידעו הכול שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן ככתוב (ירמיהו ה') עונותיכם הטו וגו' וזה הוא שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם, אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו נקרה נקרית הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להדבק במעשיהם הרעים ותוסיף הצרה צרות אחרות ברור איפה לפי דבריו אלו של הרמב'ם שלפחות חלק מהצרות שבאות עלינו קורות בגלל אי שמירת מצוות כפי שחלק מהטובות שבאות עלינו הינן שכר על המצוות, אלא שאנו אין בכוחנו לשים את האצבע ולומר באופן ברור עונש זה בא על עבירה זו ושכר זה קבלנו על מצווה זו.