הדפסה
פרשת שבוע - שופטים

אחדות בהלכה תגבש את האומה

כי יפלא ממך דבר למשפט, אתה מצווה לעלות אל המקום אשר יבחר ה' לשכן שמו שם, ולבוא בפני בית הדין הגדול- הסנהדרין- היושבת בירושלים. ממקום עילאי זה יוצאת הוראה אחת לכלל ישראל: ישנו מוסד מרכזי אחד בו נפסקת הלכה לכל כלל ישראל. בכך מתאחדת האומה הישראלית סביב הלכה אחת, ואין התורה נעשית כשתי תורות. הברייתות במסכת סנהדרין מתארות את מעמד בית הדין הגדול בירושלים, ואת העובדה שממנו יוצאת הלכה לכל ישראל.
ימי הגלות הארוכים, בהם התפזרה האומה לכל עבר, יצרו מציאות נפלאה של זרמים שונים ומנהגים שונים- נהר נהר ופשטיה. בשל כך, זכינו עם קיבוץ הגלויות בארץ ישראל לגיוון מפליא, בו באות לידי ביטוי שתי מגמות סותרות- מחד גיסא ישנו עושר גדול של מנהגים ודרכי הלכה ומאידך גיסא מדובר בפיצול מנהגי רב, המביא לריבוי תורות בישראל. הדבר גם מרחיק אנשים משמירת התורה, בשל העובדה כי ריבוי המחלוקות והמנהגים אינו מאפשר עוד לדבר על תורה המאחדת את האומה, כי אם היא מהווה את אחד הגורמים המפצלים את האומה- אפילו בקהל שומרי המצוות ונאמני האמונה.
הבעיה הולכת ומחריפה בשל עולם החומרות. חלק בלתי נפרד מדמות קיומה של תורה הוא ההחמרה העצמית, המבטאת אהבת ה' וזהירות שלא לפגוע בהלכה. רבים מבקשים להביע את דביקותם בתורה על ידי קבלה עצמית, וזהירות מדברים שהתורה התירה אותם, אך נפש האדם חוששת להם. ברם, לחומרות אלה גם מחיר כבד- רבים מעורכי השמחות השנה, לדוגמא, נאלצו להשקיע חלק ניכר ממאמציהם לסיפוק מזון לפי כל השיטות והחומרות, דבר המביא לכך שאין אדם אוכל אצל חבירו, ולפילוג ולפיצול הולכים וגוברים, בניגוד למגמתה של תורה, שלא תהא נעשית כשתי תורות.
לא ניתן לפתור את הבעיה בבת-אחת, וגם אין ראוי לעשות כן, בשל חשיבותם של מנהגי אבות. ברם, ציווי התורה על בית דין גדול אחד מלמד על המגמה. אנו צריכים להיות שותפים בכל מגמה שתביא לידי אחדות ההלכה בישראל וגיבוש האומה הישראלית כולה סביבה, לאור האמור בפרשת השבוע. דרכים רבות יש לכך. ציפייה כי הרבנות הראית לישראל תשתייך לכלל ציבור שומרי המצוות, איחוד הרבנויות במקום בו ניתן לעשות זאת, בעיקר ללא הטיות פוליטיות או כוחניות מסוג אחר, הבחנה בין חומרות שאדם מקבל על עצמו לבין התביעה כי כולם ינהגו כמוהו, או שלילת כשרותו של השני וכדומה. ככל שנגביר אנו את האחדות בעולמה של הלכה, כן תגדל כוחה של ההלכה כמגבשת דרכה המרכזית של האומה הישראלית. פרשת זקן ממרא מצווה, כי לא יעשה איש בזדון לבלתי שמוע אל השופט אשר יהיה בימים ההם, כי אם יראה לנגד עיניו את החשיבות המרובה שכל עם ישראל ישמור את אותה ההלכה.