הדפסה
פרשת שבוע - עקב

כחי ועצם ידי הרב יוסף כרמל (מתוך אתר ישיבת בית אל)


אחרי ההבטחה באות גם האזהרות:
"השמר לך פן תשכח את ה' אלוקיך ... ואמרת בלבבך כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה" (שם, יא-יז).
נהוג לצטט פסוק זה בהקשר של ניצחונות צבאיים, שהרי בלשוננו "ח?י?ל" מתקשר לרוב ל"צבא" וכך מסביר את הפסוק הרמב"ן. אומנם אונקלוס מתרגם "נכסיא" ובעקבותיו הולך גם "אבן עזרא" המסביר "החיל הזה - הממון". הרגשת העוצמה והכוח שעלולה להעביר את האדם על מידותיו, בבחינת "השלטון משחית" יכולה לבוא הן בעקבות ניצחונות צבאיים והן בעקבות הצלחה כלכלית מסחררת. ירמיה הנביא מזהיר מפני הרגשת גאווה שיכולה לנבוע מכוח מסוג נוסף וז"ל:
"כה אמר ה' אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו אל יתהלל עשיר בעשרו" (ירמיהו ט' כב).
לא רק כח צבאי או יכולת כלכלית, גם יכולת אינטלקטואלית מיוחדת עלולה להעביר אדם על דעתו. בא הנביא ישעיה ומזהיר מפני גוף שלטוני נוסף שעוצמה אדירה ניתנת בידו. לאחר שיצא כנגד העשירים העושקים "הוי מגיעי בית ב?בית שדה בשדה יקריבו" (ישעיהו ה' ח), כנגד האינטלקטואלים החכמים בעיניהם "האמרים לרע טוב ולטוב רע ש?מים חשך לאור ואור לחשך שמים מר למתוק ומתוק למר" (שם כ-כא) וכנגד גיבורי הצבא המושחתים והשיכורים "הוי גבורים לשתות יין ואנשי חיל למסך שכר" (שם כב) הוא איננו חוסך את שבט לשונו ממערכת המשפט הרקובה "מצדיקי רשע עק?ב ש?חד וצדקת צדיקים יסירו ממנו" (שם כג).
מה הפתרון לבעיה זו הרי אי אפשר לנהל את ענייניו הציבוריים של עם ללא מדינה. אי אפשר לנהל מדינה יהודית ללא שלטון בעל סמכות ויכולת שליטה. למדינת היהודים אין קיום ללא צבא חזק וכלכלה שנדחפת קדימה על ידי בעלי היכולת ודווקא על ידם. מערכת משפט חזקה ועצמאית גם היא צורך קיומי והרי כל כוח עלול להשחית את בעליו!
גם התשובה לשאלה זו נמצאת בפרשתנו. משה מזהיר את העם:
"אל תאמר בלבבך בהדף ה' אלוקיך א?תם מלפניך לאמר בצדקתי הביאני ה' לרשת את הארץ הזאת... (דברים ט' ד)
אלא:
"רק באבתיך חשק ה' לאהבה אות?ם ו?יבחר בזרעם אחריהם בכם מכל העמים כיום הזה" (דברים י' טו).
מה זכותם של האבות? אותה זכות שנזכרת גם בסנגוריה הגדולה של משה רבנו לאחר חטא העגל "זכר לעבדיך לאברהם ליצחק וליעקב..." (דברים ט' כז). והרי האבות על פי הפשט לא קיימו מצוות שניתנו במעמד הר סיני ובמה זכותם? משה מזכיר סיבה נוספת להצלחה של עם ישראל והיא ההשוואה לאומות העולם "כי ברשעת ה?ג?וים האלה ה' אלוקיך מורישם מפניך" (דברים ט' ה). אולי כאן מצוי הפתרון. הסמל לרשעת הגוים הוא מעשיהם בסדום, מול חורבנה של סדום מופיעה ההחלטה שהעתיד שייך לבניו של אברהם. שם מכריז הקב"ה:
"ויקמו משם האנשים וישקפו על פני סדם ... וה' אמר המכסה אני מאברהם אשר אני עש?ה: ו?אברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ... כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט ... ויאמר ה' זעקת סדם ועמרה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאד" (בראשית י"ח טז-כ).
עוצמה מכל סוג שהיא עלולה להשחית אם איננה מופעלת על פי כללים של צדקה ומשפט. אצל אומות העולם הכוח השחית לאורך כל ההיסטוריה. האבות כולם, בעקבות אברהם, הם שיסדו וסללו את הדרך. ספר בראשית - ספר הישר, ספרם של ישרים הוא הבסיס לקבלת תורה של הבנים. עם ישראל מצווה לתת דוגמה לאנושות על ידי הדבקות בדרך האבות שדבקו במידותיו של הקב"ה.
הבה נתפלל שגם במדינת ישראל של ימנו, ח?י?ל השלטון לא ישחית את המידות.
חשבון נפש לחיילים המפנים.
שבע ייפול צדיק... וקם!