הדפסה
פרשת שבוע - קרח

לא נעלה(יב) וישלח משה לקרא לדתן ולאבירם בני אליאב ויאמרו לא נעלה: (יג) המעט כי העליתנו מא?ר?ץ זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר כי תשתרר עלינו גם השתרר: (יד) אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביאתנו ותתן לנו נחלת שדה וכרם העיני האנשים ההם תנקר לא נעלה: (פרק טז)


הביטוי "לא נעלה" שחוזר בפיהם של דתן ואבירם עורר את תשומת ליבם של חז'ל, וכך כתב רש"י בעקבות המדרש:


לא נעלה - פיהם הכשילם, שאין להם אלא ירידה.


לפי ביאור זה יוצא, שהביטוי "לא נעלה" אינו מתאים להקשר הדברים, ודתן ואבירם בנסיבות רגילות לא היו משתמשים בו, אלא שבמקרה הנדון "פיהם הכשילם" והם השתמשו בביטוי שאמנם אינו מתאים אך הוא מלמד על סופם.

לעומת זאת, ראב"ע סבר שביטוי זה מתפרש כמשמעו, וכך כתב (בביאורו הראשון):


לא נעלה - יתכן שהיה אהל מועד בתוך המחנה במקום גבוה, על כן מלת 'העלו מסביב'.


מחנה ישראל לא היה שטח מישורי, אלא אהל מועד - מקומו של משה - היה גבוה מסביבתו. משה קרא לדתן ואבירם לבוא אליו, דהיינו לעלות מאהליהם לאהל מועד; תשובתם היתה: "לא נעלה", כלומר, אין אנו מעונינים לבוא; אך כיון שההליכה לאהל מועד היא בעלייה, לכן אמרו: "לא נעלה".

ראב"ע מציין שפסוק נוסף בהמשך הפרק מלמד על היות אהל מועד מוגבה מסביבתו:


(כג) וידבר ה' אל משה לאמר: (כד) דב??ר אל העדה לאמר העלו מסביב למשכן קרח דתן ואבירם:


ביחס לביטוי "משכן קרח" כתב ראב"ע:


הנכון בעיני שהיה לקרח אהל לאדם שלו ולרכושו רחוק ממחנה הלוים. והיה עם אהלו אהלי דתן ואבירם, כי לא יחנו סביב המשכן, כי אם הלוים לבדם.


משכן קרח היה בקצה מחנה הלויים והיה סמוך למשכן דתן ואבירם. בכל אופן, "משכן קרח דתן ואבירם" לא היה במקום הגבוה ביותר, ולכן מתאים להשתמש בביטוי "העלו מסביב למשכן קרח דתן ואבירם" כדי לבטא התרחקות ממשכנם.

גם בפרק הבא (פרק יז) מופיע ביטוי המלמד על גובהו של אהל מועד:


(ט) וידבר ה' אל משה לאמר: (י) הרמו מתוך העדה הזאת ואכלה אתם כרגע ויפלו על פניהם:


כתב שם ראב"ע:


הר?מו - שישבו במקום המרומם במחנה הלוים, והוא האהל, כאשר פירשתי במלת 'העלו'.


הקב'ה מורה למשה להיות באהל מועד, וכיון שמקום זה הוא גבוה מסביבתו מתאים לבטא זאת במילה "הרמו", כלומר ש?בו? במקום המרומם.

עד כאן בענין ביאורו הראשון של ראב"ע לביטוי "לא נעלה". אולם ראב"ע הציע ביאור נוסף:


או מי שילך לעבודת ה', או אל המקום הנבחר יקרא עולה.


לפי ביאור זה אין הכוונה לביטוי המציין עלייה פיסית אלא לביטוי בעל משמעות רוחנית: אדם שהולך לעבודת ה' או אפילו "רק" הולך אל המקום הנבחר, נקרא "עולה". לכן מתאים שדתן ואבירם המסרבים לבוא לאהל מועד יאמרו "לא נעלה".
מתוך האתר של ישיבת "ברכת משה", מעלה אדומים.
אם ברצונך לקבל את הפינה השבועית של הרב כרמיאל כהן לתא ה-E-Mail שלך באופן קבוע, לחץ כאן.