הדפסה
פרשת שבוע - במדבר

והלוים יחנו סביב למשכן העדת ולא יהיה קצף על עדת בני ישראל(מח) וידבר ה' אל משה לאמר: (מט) אך את מטה לוי לא תפקד ואת ראשם לא תשא בתוך בני ישראל: (נ) ואתה הפקד את הלוים על משכן העדת ועל כל כליו ועל כל אשר לו המה ישאו את המשכן ואת כ?ל כליו והם ישרתהו וסביב למשכן יחנו: (נא) ובנסע המשכן יורידו אתו הלוים ובחנת המשכן יקימו אתו הלוים והזר הקרב יומת: (נב) וחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על דגלו לצבאתם: (נג) והלוים יחנו סביב למשכן העדת ולא יהיה קצף על עדת בני ישראל ושמרו הלוים את משמרת משכן העדות: (נד) ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה ה' את משה כן עשו:

(במדבר פרק א)


חניית הלויים סביב למשכן שנזכרה בפסוק נ נשנית בפסוק נג. בטעם הדבר כתב ראב"ע:


והלוים יחנו, טעם ולסביב. פירש הכתוב למעלה למה יחנו סביב, שלא יקרב אל המשכן אחד מעדת בני ישראל וימות, וזה טעם 'ולא יהיה קצף', כעוזא שנגע בארון, ושם כתוב: 'ויחר אף ה' בעוזא' (שמואל ב ו, ז).


לדעת ראב"ע פסוק נ מתאר את העובדה עצמה שמקום חניית הלויים הוא סביב המשכן, ופסוק נג מבאר את טעם הדבר: מדוע הלויים חונים סביב למשכן? כדי ש"לא יהיה קצף על עדת בני ישראל", דהיינו מטרת הלויים היא למנוע מקרה שבו "יקרב אל המשכן אחד מעדת בני ישראל וימות". ראב"ע מוסיף גם דוגמה לכך שהתקרבות שאינה במקומה גוררת חרון אף ה' ומוות.

נמצא, שהקצף המתואר אינו עונש כללי על עדת ישראל אלא על האחד שקרב. מסתבר שזו הסיבה שנקט ראב"ע את הדוגמה של עוזא, שהרי נגיעתו בארון גרמה לכך שהיה חרון אף ה' בו ("ויחר אף ה' בעוזא"), ושאר העדה לא נפגעה.

אמנם, עדיין הכתוב "ולא יהיה קצף על עדת בני ישראל" צריך ביאור, כיון שמשמע ממנו לכאורה שהעונש הוא על העדה ולא רק על החוטא.

מוסיף ראב"ע:


וטעם על עדת בני ישראל - אחד מעדתם, וכן: 'ויקבר בערי גלעד' (שופטים יב, ז), 'ע?י?ר בן אתנות' (זכריה ט, ט), ורבים כמוהם.


כשהמקרא מציין כלל אין הכוונה בהכרח לכל פרטי הכלל ההוא, אלא יתכן שהכוונה היא לאחד מפרטי הכלל. שתי דוגמאות מציין ראב"ע לעקרון זה:

א. יפתח הגלעדי ודאי לא נקבר ביותר מאשר עיר אחת בגלעד, ואף על פי כן נקט המקרא בלשון: 'ויקבר בערי גלעד'. אלא ברור שכוונת הלשון הכללית היא לאחד מפרטיו של הכלל, דהיינו לאחת מערי גלעד.

ראוי לציין שפירוש זה הוא בניגוד למדרש חז'ל אודות עונשו של יפתח על שמתוך גאוה לא פנה לפנחס שיתיר לו את נדרו, כך כתוב בבראשית רבה פרשה ס: "... פנחס אמר הוא צריך לי ואני אלך אצלו, ויפתח אמר אני ראש קציני ישראל ואני הולך לי אצל פנחס, בין דין לדין אבדה הנערה ההיא... ושניהם נענשו בדמיה של נערה, יפתח מת בנשילת אברים בכל מקום שהיה הולך בו היה אבר נישול הימנו והיו קוברין אותו שם, הדא הוא דכתיב: 'וימת יפתח ויקבר בערי גלעד' - בעיר גלעד לא נאמר אלא בערי גלעד, פנחס ניטלה ממנו רוח הקדש... ".

ב. הע?י?ר שעליו ירכב המשיח הוא בן של אתון אחת, אך המקרא נוקט בלשון כללית 'בן אתנות'.

אף בענייננו, למרות שכתוב בלשון כללית "ולא יהיה קצף על עדת בני ישראל", הכוונה היא על אחד מעדת ישראל.

בשולי הדברים נוסיף: בסוף דבריו שצוטטו לעיל כתב ראב"ע "ורבים כמוהם"; אכן במקומות נוספים בביאוריו למקרא נוקט ראב"ע פרשנות כעין זו, ונציג כמה מהן:


1. "ויהי בשחת אלהים את ערי הככר ויז?כ?ר אלהים את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפכה בהפך את הערים אשר ישב בהן לוט" (בראשית יט, כט).


כותב ראב"ע:


"אשר ישב בהן - באחת מהן, וכן: 'ויקבר בערי גלעד', 'בן אתונות', 'באש ישרפו אותו ואתהן'".


2. "וכל כלי חרש אשר יפ?ל מ?הם אל תוכו כל אשר בתוכו יטמא ואתו תשברו" (ויקרא יא, לג).


כותב ראב"ע:


"אשר יפול מהם אל תוכו - מאחד מהם, כמו: 'ויקבר בערי גלעד'".


3. "ואיש אשר יקח את אשה ואת אמ?ה זמה הוא באש ישרפו אתו ואתהן ולא תהיה זמה בתוככם" (ויקרא כ, יד).


כותב ראב"ע:


"ואתהן - זאת או זאת, אם היתה אשתו תשרף הבת וכן הפך הדבר".


4. "והוצאת את האיש ההוא או את האשה ההוא אשר עשו את הדבר הרע הזה אל שעריך את האיש או את האשה וסקלתם באבנים ומתו" (דברים יז, ה).


כותב ראב"ע:


"וסקלתם באבנים - זה או זאת, כמו: 'באש ישרפו אותו ואתהן'".


5. "וייראו המלחים ויזעקו איש אל אלהיו ויטלו את הכלים אשר באניה אל הים להקל מעליהם ויונה ירד אל ירכתי הספינה וישכב וירדם" (יונה א, ה).


כותב ראב"ע:


"אל ירכתי הספינה - אל אחת מירכתי הספינה, כמו: 'ויקבר בערי גלעד'".


6. "ויאמר חגי אם יגע טמא נפ?ש? בכל אלה היטמא ויענו הכהנים ויאמרו יטמא" (חגי ב, יג).


כותב ראב"ע:


"טעם 'בכל אלה' - באחד מאלה, כמו: 'בן אתונות', ורבים כמוהו: 'ויקבר בערי גלעד'".


7. והיה כעץ שתול על פלגי מים אש?ר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח (תהלים א, ג).

כותב ראב"ע: "על פלגי מים - על אחת הפלגים, כמו: 'אל ירכתי הספינה', 'ויקבר בערי גלעד', 'בן אתונות'".

מתוך האתר של ישיבת "ברכת משה", מעלה אדומים.
אם ברצונך לקבל את הפינה השבועית של הרב כרמיאל כהן לתא ה-E-Mail שלך באופן קבוע, לחץ כאן.