הדפסה
פרשת שבוע - בהר

יום העצמאות

יום העצמאות ויום הנכבה

פרשתינו עוסקת הרבה בנושא התמיכה שצריכה החברה לתת לאלו שלא צלחה דרכם והם נזקקים לסיוע. אמנם הפרשה פותחת בעזרה שיש להעניק קודם כל ליהודים "כִּי יָמוּךְ אָחִיךָ" בבחינת 'עניי עירך קודמים', אך מיד בהמשך מציינת הפרשה את העזרה שיש לתת גם לגוי הגר בקרבנו "גֵּר וְתוֹשָׁב וָחַי עִמָּךְ".

שלוש דעות מביאה הגמרא (מסכת עבודה זרה דף סד:) להגדרתו של אותו גר תושב כשדעת חכמים היא זו שהתקבלה להלכה שהכוונה לגוי שמקפיד על ז' מצוות מיוחדות שחויבו בהם כל גויי העולם.(איסור אכילת אבר מן החי,איסור לקלל את ד',איסור גזל,חובה להעמיד שופטים, איסור עבודת אלילים,איסור גילוי עריות,איסור לרצוח) אלא שנחלקו הפוסקים האם קיים תנאי נוסף של קבלת ז' המצוות בפני בית דין סמוכים-דבר שלא קיים היום או שאין צורך בכך. וכן האם הם צריכים להאמין באמונתנו או שניתן לקבלם גם אם אמונתם שונה. מה שברור על כלל הפוסקים שלא יתכן שאדם יקבל זכויות של גר תושב בארץ היהודים שאז מבחינת ההלכה מותר לו לגור בארצנו ואדרבה במידה והוא עני צריכים גם לסייע לו בפרנסתו, ובצד השני הוא יחתור נגד שלטוננו פה.

בבואנו לדון על הערבים המוסלמים שמקיימים את ז' המצוות (לא כולם כי מרובים בהם הגנבים ולצרינו גם הרוצחים) חייבים הם לדעת ולהשלים עם זה נפשית שהעם היהודי שב לארצו לאחר 2000 שנות גלות וזוהי מדינתו היחידה בעולם שאותה הקים לפני 63 שנים שאליה עתידים לשוב עוד קרוב ל10 מיליון יהודים החיים עדיין בחו"ל. ערבי שגר כאן ורוצה להמשיך ולהתגורר בארצנו, ננהג בו כבוד כפי שהחוק וההלכה מחייבים, אך חייב הוא לדעת שעליו לקבל על עצמו לכבד את חוקיה של מדינה זו ואת ריבונותה. מותר לערבי לחשוב שיום העצמאות הינו בשביל הערבים יום אסון או 'נכבה' בערבית למרות שאני אישית חושב שגם בשבילם מחשבה זו מוטעית, אך מי שממשיך להפגין במשך 63 שנים מעיד בכך שאיננו משלים עם העובדה שמדינת ישראל הינה הריבונית על ארץ ישראל והוא יחפש כל הזדמנות לסלק את היהודים מפה. גישה כזו עלולה לקבע בתוכנו את המחשבה שהערבים הינם גייס חמישי-דבר שיפריע עוד יותר בשילובם התקין בחברה הישראלית. בשבוע של יום הקמתה של מדינת ישראל פונים אנו לבני דודנו הערבים בקריאה: "אנו מוכנים להתייחס אליכם כ"גֵּרים וְתוֹשָׁבים" בתוכנו. לראות אתכם נוטלים חלק שווה במטלות המוטלות על אזרחיה היהודים של המדינה ולקבל בתמורה מהמדינה ומהחברה הישראלית שוויון זכויות מלא, אך אם אינכם רואים עצמכם כשותפים שפועלים למען ולטובת המדינה אלא אדרבה מתכננים אתם לפעול נגדה, יבוא היום שהחברה הישראלית כולה תקיא אתכם מתוכה"

נכתב ע"י הרב ראובן הילר