הדפסה
פרשת שבוע - קדושים

קדושים תהיו- נכון לעכשיו

"וידבר ד' אל משה לאמר דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם: קדושים תהיו" (ויקרא יט א-ב). רש"י מפרש: דבר אל כל עדת בני ישראל, מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל - מפני שרוב גופי תורה תלויים בה. אפשר להבין את הדברים כפשוטם, שפרשתנו כוללת את רוב גופי התורה ובפרט הפרישה מן העריות ומהעברות ולכן יש לאומרה לכל עדת ישראל. אבל אפשר גם להבין ש"קדושים תהיו" הוא לא רק ציווי אלא ברכה וקביעת עובדה, שכל עדת ישראל - האנשים הנשים והטף - כולם קדושים, כפי שאנו אומרים יום יום בתפילה "וקדושים בכל יום יהללוך סלה" - וכשם שמשה רבינו מצווה לומר לנו לפני מעמד הר סיני ומתן תורה "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש" (שמות יט ו. ועיין 'שיחות הרב צבי יהודה קוק זצ"ל' ויקרא עמ' 181). הידיעה והאמונה שישראל הם גוי גדול וקדוש, צריכות להיות נחלת כלל ישראל והן המפתח הגדול ללימוד התורה וקיום המצוות, כפי שאנו מברכים "אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו" (ברכת התורה). מכאן גם חובה מיוחדת ללימוד ספר הכוזרי, כדברי הגר"א שיש ללמוד ספר הכוזרי שהוא "קדוש וטהור ועיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו" (תוספות מעשה רב). נכון לעכשיו, בדור השואה והתקומה, שהיא התחלת גאולתנו וגאולת האנושות כולה, עלינו ללמוד, להבין ולהכיר, לחנך ולהסביר לעצמנו ולכל העולם כולו, מה הוא העם היהודי, וכי "קדושים תהיו" היא לא רק מצוה והוראה לפרוש מעריות ומעבירות, אלא עובדה אלקית ממשית שטבועה בנו, וכך נוצרנו, כפי שאומר הנביא "עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו".

אמנם השואה הנוראה הביאה אותנו ללמוד בדרך היותר קשה ואכזרית שעמנו, העם היהודי, הוא עם מיוחד, אך יחד עם זה השואה גם בלבלה והרחיקה אותנו מהלימוד ומההכרה של המיוחד בנו, דהיינו, את ה"אתה בחרתנו". עכשיו שזכינו בס"ד להקים מדינה עצמאית בארץ חיינו הגיע הזמן לברר לעצמנו ולדורנו, ומתוך כך לעולם כולו את הזהות והייעוד של העם היהודי , שאנו עם עולם, עם גדול וקדוש שייעודו הקוסמופוליטי להאיר לעולם אורות של אחדות, של שלום ואחווה, של צדק ומשפט ושל אהבה ואמונה. כי לכך נבראנו ולכך נבחרנו ומתוך כך יתקיימו בנו דברי הנביא ישעיהו "צהלי ורוני יושבת ציון כי גדול בקרבך קדוש ישראל" (יב, ו).

בברכת חג עצמאות שמח ובציפייה לישועה השלמה

הרב דב ביגון/ מתוך עלון "באהבה ואמונה" בהוצאת מכון מאיר