הדפסה
פרשת שבוע - קדושים

למה כדאי לשמור מצוות לפרשת אחרי מות –קדושים, הרב ראובן הילר

מצוות התורה מתחלקות לשני חלקים: חלק אחד נקרא חוקים והחלק השני משפטים

ומסבירה הגמרא (יומא סז:) שחוקים הם דברים שבשכל האנושי הרגיל לא היינו מקיימים אותם בעצמנו, למשל חלק גדול מהמאכלות האסורות, דיני קרבנות, ייבום וחליצה ועוד. לעומת זאת משפטים הם דברים הגיוניים שיתכן שגם אילולא ציוותה התורה עליהם, היינו מקיימים אותם מעצמנו, למשל איסור חיתון עם עריות, איסור עבודה זרה, מצוות כיבוד אב ואם ועוד. חוקים קשה קצת לקיים כי צריך אמונה גדולה וקבלת עול מלכות שמים כדי לומר: אני מוכן לקיים כל מה שרבשע מצווה עלי גם אם אינני מבין את נימוקיה של המצווה. משפטים לעומת זאת קל יותר לקבל כי אנחנו מבינים את ההיגיון שבהם, אך גם כאן ישנה בעיה כי לעיתים נוטים אנו לפרש המצווה לפי ההיגיון שלנו ולהסיק מסקנות שלעיתים יהיו נוגדים להלכה. פרשתנו בשני פסוקים נותנת לנו את הכיוון איך להתייחס להגיון שבמצוות ולשאלה האם אכן ההיגיון שלנו הוא זה שקובע או אולי יש הגיון גבוה יותר שאיננו תמיד מוכר לנו.

לשון הפסוקים כך הוא (ויקרא יח) את משפטי תעשו ואת חקתי תשמרו ללכת בהם אני ה אלקיכם: ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר יעשה אתם האדם וחי בהם אני ה

אנו שומרים מצוות א. כי ה ציווה. ב. כי התורה מציינת שזה גם הדבר הכי טוב בשבילנו

ויצונו ד' לעשות את כל החקים האלה ...לטוב לנו כל הימים לחיתנו כהיום הזה (דברים ו כד). א"כ ניתן לומר שהפסוק הראשון:את משפטי תעשו ואת חקתי תשמ?רו ללכת בהם- מדגיש את הציווי האלוקי למצוות - אני ה' אלוקיכם - ללא תוספת וללא טעם והפסוק השני ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר יעשה אתם האדם וחי בהם- מדגיש את המצוות כדרך החיים הנכונה לאדם. כעת שימו לב לדבר מעניין: בפסוק הראשון, המדבר על קיום המצוות מצד גזירת המלך, מקדימה התורה את המשפטים, ואומרת לנו: גם את המשפטים המובנים בשכל אנוש עליכם לקיים מתוך הציווי האלוקי, ולא רק מתוך שאתם מבינים את טעמם ואילו בפסוק השני, המדבר על קיום המצוות מצד שלמות חיי האדם, מקדימה התורה את החוקים באמרה לנו שגם החוקים, שאיננו מבינים טעמם, הם לטוב לנו ובקיומם אנו מגיעים לשלמות. כהשלמה לזה נביא את דברי הרמבם בסוף הלכות מעילה (ח ח) ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה ולידע סוף עניינם (כלומר להבין אותם)כפי כוחו ודבר שלא ימצא לו טעם ולא ידע לו עילה אל יהי קל בעיניו... ולא תהא מחשבתו בו כמחשבתו בשאר דברי החול.. הרי נאמר בתורה ושמרתם את כל חקותי ואת כל משפטי ועשיתם אותם אמרו חכמים ליתן שמירה ועשייה לחוקים כמשפטים.. ולכן הקדימה תורה ציווי על החוקים שנאמר ושמרתם את חקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם