הדפסה
פרשת שבוע - בשלח

היש לשיר ולשמוח במפלת מצריים?

הפעם נביא רעיון ששמעתי בילדותי מרב גדול שחי בירושלים- הרב קרול זצ"ל. גאון עצום ובעל זיכרון מדהים . בדרשותיו לא נעזר בספרים וציטט בעל פה מספרים שונים.

ישנה גמרא ידועה מאד במגילה ) י:) העוסקת בקריעת ים סוף:

"בקשו מלאכי השרת לומר שירה. אמר הקב'ה : מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה?"

מאמר זה מהווה בסיס לנימוק ההילכתי מדוע אין אומרים הלל שלם בשביעי של פסח (ב"י  בשם מדרש הרנינו המובא ב"שבלי הלקט" ס' ת"צ),ויש בו ביטוי ערכי חשוב לחיי אדם באשר הוא אדם.

הרב מתקשה שהרי ישנו פסוק במשלי (יא,ז) :"ובאבוד רשעים רינה" ומדוע שלא נשמח במפלת אויבינו המרים שהשליכו את הילדים ליאור?

הרב מביא את הגמרא בסנהדרין (צח :) העוסקת במפלה של צבא סנחריב שבלילה אחד מתו מאה שמונים וחמשה אלף חיילים מצבאו. כיצד מתו?

"רבי יצחק נפחא אמר: אזניים גילה להם ושמעו שירה מפי החיות ומתו"

שירת חיות הקודש ממוטטת את האדם, ולמזלנו איננו שומעים שירה זו, ולכן איננו נפגעים. בעת מצור סנחריב ה' חשף את אוזניהם לקול זה ומכך מתו. ומסביר הרב- בעת שהמצרים רדפו אחרי בני ישראל, רצו המלאכים להציל את בני ישראל (כמו בזמן סנחריב) בכך שישירו את שירתם ובכך ימותו המצרים הצרים. ענה להם הקב'ה: מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה?- צבא סנחריב בעת המצור לא התנהגו באכזריות כל כך ולכן היה צורך להיפטר מהם במיתה קלה  וזאת נעשה באמצעות שירת האופנים. אך למצרים שזרקו את הילדים לים, לא מגיעה מיתה כל כך קלה. וזאת כוונת ה'- מעשי ידי, דהיינו בני ישראל המושלכים- טובעים בים, ואתם רוצים לתת למצרים מיתה קלה כל כך? הקב'ה רצה לפרוע למצרים בדבר אשר זדו עליהם, והם דנו את ישראל במים. אם כן, בקשו מלאכי השרת לומר שירה כדי להרוג את המצרים, אך הקב'ה רצה שיקבלו מידה כנגד מידה ויטבעו בים.

רעיון זה חדשני ומפתיע, משנה לגמרי את הפרוש המקובל של הגמרא, אך חשבתי שניתן להביא ראיה לדבריו ממקור דברי הגמרא. הגמרא מגיעה לדרשה זו מתוך פסוק, כדרכם של מדרשים:

"מאי דכתיב: ולא קרב זה אל זה כל הלילה? בקשו מלאכי השרת..."  - הביטוי "זה אל זה " מתייחס למלאכים כמאמר הפסוק : וקרא זה אל זה ואמר: קדוש...

ומכאן דרשו חז'ל שהמלאכים היו מעורבים בענין. אך נשים לב כי פסוק זה : ולא קרב זה אל זה כל הלילה, עוסק בלילה שבו בני ישראל היו במצוקה- הים מכאן והמצרים מכאן. אם לפי הפרוש המקובל, שהמלאכים רצו לומר שירה לאחר ההצלה ,הרי מיקומו של הפסוק אינו במקומו הנכון? אך לפי פרוש הרב שמדובר בהצלת העם אכן המלאכים נמצאים במקום המתאים עת ישראל היו זקוקים להצלה.