הדפסה
פרשת שבוע - בא

המאבק בארץ ישראל הינו בין דתות, הרב ראובן הילר

סיומה של פרשתינו עוסק בהכנות אחרונות של עם ישראל לאכילת קרבן הפסח שמיד לאחריו יוצא העם ממצרים. מה גורם למצרים להוציא את בני ישראל ממצרים? מכת הבכורות כפי שמבטיח ד' "ועברתי בארץ מצרים בלילה הז?ה ו?הכיתי כל בכור בארץ מצרים מאדם ועד בהמה ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים". רש"י מסביר את חציו השני של הפסוק שבתוך מכת בכורות הושמדו גם אליליהם של המצרים. האליל האחרון שנשאר הינו "בעל צפון" שליד הנילוס וגם הוא הושמד בקריעת ים סוף. אלא שהדבר תמוה למה צריך הקב"ה להתעסק עם אליליהם המטופשים של הגויים? וכי הם פרטנרים שלו שהוא צריך לקדש מאבק נגדם ולהשמידם? שתי תשובות בדבר. ראשית הדבר נצרך בשביל עם ישראל. סוף כל סוף מדובר בעם שאמונתו באלוקים בוסרית וחלשה כי הוא חי במשך 210 שנים בחברה אלילית ורק השמדת האלילים יכולה לפעול היטב בליבות היהודים ולשכנעם באמיתות האל. אגב, זוהי גם הסיבה לציווי לקשור את השה אותו עומדים לשחוט לצורך הפסח במשך כמה ימים לפני פסח למיטה בבית כדי להוציא לאט לאט את האמונה בעבודה זרה האלילית הרואה בטלה אל. יתכן שישנה כאן כוונה נוספת כי אם נבדוק לאורך כל ההיסטוריה, נראה שמאחורי חלק נכבד ממאבקים גדולים בינלאומיים היה מניע הדתי. כך מסעי הצלב הנוצריים. כך מסעות הכיבוש העצומים של האיסלם בראשית דרכו. כך גם היום מאבקו של ארגון אל קאיידה כנגד אירופה ואמריקה הינו בפרוש רק בעל מניע דתי וכך לענ"ד גם מאבקם של העמים הערבים שמסביבנו בנו. נכון, ישנם אלמנטים נוספים שגורמים לשנאתם אותנו, אך עומק המאבק נעוץ ברצון האיסלם לשלוט ובאי יכולתו לקבל שלטון עצמי של העם היהודי בארץ ישראל. לדעתי גם העוינות האירופית כלפינו קשורה למניע דתי של אי יכולת הנצרות לראות את העם היהודי "רוצחיו של ישו"-כביכול, מצליחים להתאושש מהגלות ולבנות את ארצם מחדש. כמו במצרים שגאולת ישראל לוותה בהשמדת כל אלילי מצרים, כך גם גאולתו השלימה של העם היהודי לא תבוא עד לחורבנם המוחלט של כל האמונות והדתות האחרות וקבלה כלל עולמית של האמונה בד' אלוקי ישראל. אכן כך מסכם הרמב"ם (הלכות מלכים פרק יא) את תפקיד המשיח "ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד שנאמר כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד" "ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות ...ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד"