שמות

סוד הגאולה

סוד הגאולה

השעבוד הקשה של ישראל במצרים זוכה בתורה לתיאור עובדתי יבש: מס, עבודת פרך, הריגת הבנים. תיאור זה שבתחילת הפרשה, חסר בו יחסם הנפשי והרוחני של בני ישראל א...

המשך קריאה: סוד הגאולה
מיהו ישראלי?

מיהו ישראלי?

בפרשת ואתחנן, בספר דברים, אנו קוראים על בקשותיו הרבות של משה רבינו לזכות ולהכנס לארץ ישראל. הקב'ה אסר עליו להכנס לארץ הקדושה, כעונש על חטאו במי מריבה....

המשך קריאה: מיהו ישראלי?
של נעליך מעל רגליך

של נעליך מעל רגליך

בני ישראל עבדים במצרים כבר למעלה ממאתיים שנה. כעת הגיעה עת גאולתם. הנצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו. (שיר השירים ב, יב)< דרשו חכמי...

המשך קריאה: של נעליך מעל רגליך
מספרים, שמות וכוכבים - לפרשת שמות

מספרים, שמות וכוכבים - לפרשת שמות

בפתיחת ספר שמות דורשים חז'ל את ענין השמות שנקראו בהם ישראל [1] : 'ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה יעקב ובניו איש וביתו באו', שקולים הן ישראל כצבא השמ...

המשך קריאה: מספרים, שמות וכוכבים - לפרשת שמות
לכולם - בשם יקרא

לכולם - בשם יקרא


המשך קריאה: לכולם - בשם יקרא
מפני מה נתמנה משה רבינו למנהיג האומה?

מפני מה נתמנה משה רבינו למנהיג האומה?

בחירתו של משה רבינו כמנהיג האומה אינה מנומקת בתורה. עובדה זו הניחה מקום נרחב לבעלי הדרוש לדרוש את הסיבות שהביאו לכך. שני המדרשים המפורסמים ביותר מציינ...

המשך קריאה: מפני מה נתמנה משה רבינו למנהיג האומה?
מנח ועד משה

מנח ועד משה

לבני אנוש קשה להעריך דמות כשאין היא ניתנת להשוואה, בהעדר קנה-מידה שעל פיו אפשר למדוד את גובהה. משום כך קשה היא הערכת דמותו של משה רבנו, שהרי "לא קם נב...

המשך קריאה: מנח ועד משה
לכינוס חנוכה על ''חזרה בתשובה''

לכינוס חנוכה על ''חזרה בתשובה''

התורה מעידה על משה רבנו עליו השלום שהיה עניו בתכלית הענווה "והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה" כשהקב'ה אומר למשה שילך ויוציא את עם ישראל מ...

המשך קריאה: לכינוס חנוכה על ''חזרה בתשובה''
''אחר המדבר... והנה הסנה..''- לפרשת שמות

''אחר המדבר... והנה הסנה..''- לפרשת שמות

"אחר המדבר...והנה הסנה" "וירא מלאך ה' אליו". התורה מתארת את ההתגלות האלוקית הראשונה, לה זוכה משה רבנו: "ומשה היה רעה את צאן יתרו חתנו כהן מדין וינהג א...

המשך קריאה: ''אחר המדבר... והנה הסנה..''- לפרשת שמות
וזה לך האות

וזה לך האות

בפרק ג' פסוקים י"א-י"ב נאמר "ויאמר משה אל האלקים מי אנכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בני ישראל ממצרים. ויאמר כי אהיה עמך וזה לך האות כי אנכי שלחתיך בה...

המשך קריאה: וזה לך האות