הדפסה
פרשת שבוע - ויחי

שכל את ידיו כי מנשה הבכור


שכל את ידיו כי מנשה הבכור


(י) ועיני ישראל כבדו מזקן לא יוכל לראות ויגש אתם אליו וישק להם ויחבק להם: (יא) ויאמר ישראל אל יוסף ראה פניך לא פללתי והנה הראה אתי אלהים גם את זרעך: (יב) ויוצא יוסף אתם מעם ברכיו וישתחו לאפיו ארצה: (יג) ויקח יוסף את שניהם את אפרים בימינו משמאל ישראל ואת מנשה בשמאלו מימין ישראל ויגש אליו: (יד) וישלח ישראל את ימינו וישת על ראש אפרים והוא הצעיר ואת שמאלו על ראש מנשה שכל את ידיו כי מנשה הבכור:


(בראשית פרק מח)

הביטוי "שכל את ידיו כי מנשה הבכור" אינו ברור; כיצד מהווה העובדה שמנשה הבכור סיבה לכך שיעקב שכל את ידיו? והלא זה בדיוק להפך: העובדה שמנשה הבכור היתה צריכה להיות סיבה לכך שיעקב לא ישכל את ידיו!

כותב ראב"ע:


(יד) שכל את ידיו כאילו ידיו השכילו מה שהוא רוצה לעשות. כי מנשה הבכור - אף על פי שמנשה הוא הבכור וכן כי עם קשה עורף (שמות לד, ט), ורבים כן.


"כי" אינה משמשת בפסוקנו כמילת סיבה אלא היא במשמעות "אף על פי". יעקב שכל את ידיו אף על פי שמנשה הוא הבכור והיה צריך לשים יד ימינו על ראשו.

דוגמה נוספת שכותב ראב"ע ל"כי" במשמעות "אף על פי" היא בבקשת משה מה' לאחר חטא העגל (שמות לד, ט): "ויאמר אם נא מצאתי חן בעיניך אדני ילך נא אדני בקרבנו כי עם קשה ערף הוא וסלחת לעוננו ולחטאתנו ונחלתנו". גם בפסוק זה לא ברור כיצד העובדה שישראל עם קשה עורף אמורה "לשכנע" את הקב'ה ללכת בקרבם. אדרבה, עובדה זו היא שגרמה לכך שה' לא רצה לעלות בקרבם, ככתוב (שמות לג, ב-ג): "ושלחתי לפניך מלאך וגרשתי את הכנעני האמרי והחתי והפרזי החוי והיבוסי. אל ארץ זבת חלב ודבש כי לא אעלה בקרבך כי עם קשה ערף אתה פן אכלך בדרך".

אלא, מבאר ראב"ע, ש"כי" הוא במשמעות "אף על פי". משה מבקש שה' ילך בקרב ישראל אף על פי שישראל עם קשה עורף.

כך כתב גם בביאורו הקצר לשמות:

כי עם קשה עורף הוא - אף על פי שעם קשה עורף הוא.

אמנם, בביאורו הארוך לשמות ציטט ראב"ע פירוש זה בשם רבי מרינוס (=רבי יונה אבן ג'אנח), אך לא קיבלו:


כי עם קשה עורף - על דעת רבי מרינוס, אף על פי שעם קשה עורף הוא, וכן רפאה נפשי כי חטאתי לך (תה' מא, ה) - אף על פי שחטאתי לך. ולפי דעתי רפאני, כי אני מודה שחטאתי לך, ובעבור חטאי החליתני. וככה זה, אני מודה כי עם קשה עורף הוא ואתה תסלח.


בכל אופן, ראב"ע מצטט בדבריו פסוק נוסף שניתן להבין את ה"כי" בו במשמעות "אף על פי": "אני אמרתי ה' חנני רפאה נפשי כי חטאתי לך". גם בפסוק זה קשה להבין כיצד העובדה שחטאתי מהווה סיבה לבקשה לרפא את נפשי? אלא, אומר רבי מרינוס, שהכוונה היא: אני מבקש שתרפא את נפשי אף על פי שחטאתי לך. אמנם בביאור לשמות ראב"ע אינו מקבל פירוש זה, אך בביאורו לתהלים כתב כן בלא מחלוקת:


(ה) אני - הטעם כאשר אומר בתפילתי בחליי ה' חנני ורפאני אף על פי שחטאתי לך על דרך 'כי עם קשה עורף הוא'.


נמצאנו למדים שיש "כי" במשמעות "אף על פי", גם אם לא ברור מה דעת ראב"ע ביחס לכל פסוק.

בשולי הדברים נציג פסוקים נוספים שבהם ניתן להבין ש"כי" = אף על פי:

1. שמות יג, יז:


ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלהים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא כי אמר אלהים פן ינחם העם בראתם מלחמה ושבו מצרימה.


ראב"ע (הביאור הארוך):


כי קרוב הוא. א"ר משה, אף על פי שהוא קרוב, וכמוהו לפי דעתי, כי עם קשה עורף הוא (שמות לד, ט), רפאה נפשי כי חטאתי לך (תהלים מא, ה), כי רכב ברזל לו (יהושע יז, יח). ולפי דעתי אין צורך, כי טעמו למה לא נחם אלהים דרך ארץ פלשתים בעבור שהוא קרוב.


2. שמות יט, ה:


ועתה אם שמוע תשמעו בקלי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגלה מכל העמים כי לי כל הארץ.


ראב"ע (הביאור הארוך):


וטעם כי לי כל הארץ דבק עם מכל העמים, כמו כי לי כל עמי הארץ, וזהו ואבדיל אתכם מכל העמים להיות לי (ויקרא כ, כו). ורבי מרינוס אמר, כי פירוש כי לי כל הארץ, אף על פי כי שלי כל הארץ, וכמוהו לפי דעתי, 'כי עם קשה עורף הוא' (שמות לב, ט), 'רפאה נפשי כי חטאתי לך' (תהלים מא, ה).


ראב"ע (הביאור הקצר):


כי לי כל הארץ - דבק עם טעם מכל העמים. ויאמר ר' יונה המדקדק כי פירושו: אף על פי שלי כל הארץ, ואין צורך.


3. דברים כט, יח:


והיה בשמעו את דברי האלה הזאת והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי כי בשררות לבי אלך למען ספות הרוה את הצמאה.


ראב"ע:


"... והטעם: שלום יהיה לי, אף על פי שאלך בשרירות לבי... ".


4. יהושע יז, יז-יח:


ויאמר יהושע אל בית יוסף לאפרים ולמנשה לאמר עם רב אתה וכח גדול לך לא יהיה לך גורל אחד. כי הר יהיה לך כי יער הוא ובראתו והיה לך תצאתיו כי תוריש את הכנעני כי רכב ברזל לו כי חזק הוא.


5. תהלים כה, יא:


"למען שמך ה' וסלחת לעוני כי רב הוא".


ראב"ע:


"כי רב הוא - אף על פי שהוא רב, כדרך: 'כי עם קשה עורף', 'כי חטאתי לך'".


6. תהלים סב, יג:


"ולך אדני חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו".


ראב"ע:


ולך - אחר כן יודה ה' שעשה חסד עם בני אדם והזהירם והודיעם כי הוא ישלם לאיש כמעשהו. יש אומרים: 'כי אתה' - אף על פי, כדרך 'כי עם קשה עורף הוא', באחרונה לך החסד.


7. תהלים עא, טו:


"פי יספר צדקתך כל היום תשועתך כי לא ידעתי ספ?רות".


ראב"ע:


פי יספר צדקתך - שעשית לאחרים ועמי בימים הראשונים והתשועות שעשית. כי לא ידעתי - כדרך 'כי עם קשה עורף הוא' אף על פי שלא אדע מספריהם.


8. תהלים קלח, ו:


"כי רם ה' ושפל יראה וגבה ממרחק יידע".


ראב"ע:

"... ה' אף על פי שהוא רם על הכל הוא רואה השפל כמוני שהייתי בתחלה רועה צאן".

9. משלי ו, א-ג:


בני אם ערבת לרעך תקעת לזר כפיך. נוקשת באמרי פיך נלכדת באמרי פיך. עשה זאת אפוא בני והנצל כי באת בכף רעך לך התרפס ורהב רעיך.


ראב"ע:


"כי באת - אף על פי, כמו 'כי רכב ברזל', 'כי עם קשה עורף'... "


10. משלי כג, כב:


"שמע לאביך זה ילדך ואל תבוז כי זקנה אמך".

ראב"ע: "כי זקנה - אף על פי שזקנה אמך אל תבוז לה".

11. משלי כט, יט: "בדברים לא יו??סר עבד כי יבין ואין מענה".

ראב"ע: בדברים - בלבד לא יוסר עבד בשבט ותוכחות ראוי ליסרו. כי יבין - אף על פי שיבין המוסר לא יענה למייסר לומר כן אעשה.

12. אסתר א, כ: ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו כי רבה היא וכל הנשים יתנו יקר לבעליהן למגדול ועד קטן.

ראב"ע: "כי רבה - אף על פי שהיא רבה, כמו 'כי עם קשה עורף הוא'".

מתוך האתר של ישיבת "ברכת משה", מעלה אדומים.
אם ברצונך לקבל את הפינה השבועית של הרב כרמיאל כהן לתא ה-E-Mail שלך באופן קבוע, לחץ כאן.