הדפסה
פרשת שבוע - חיי שרה

פרשת חיי שרה

מה בפרשה

נשיא אלהים

יש סוגי מובילים ומנהלים שונים. פרופסור יצחק אדיג'ס שנחשב אחד ממובילי תחום הייעוץ הארגוני קטלג סוגי ניהול שונים: תכליתי - יצרן תוצאות (P), מערכתי – המנהלן (A), היזם-פרואקטיבי (E), חברתי - המשלב (I). לכל אחד ממנהלים אלו יש יתרונות וחסרונות.

אברהם כונה "נשיא אלוקים". המינוח מדגיש שני היבטים בדמותו של אברהם. האחד, "נשיא", מנהיג. השני, "אלהים" - נושא דברו של הא-ל, מנהיג רוחני. (אפשר שהכוונה גם במינוח זה לתיאור מדיני כי המינוח משמש גם ככינוי לשופטים).

המדרש מתאר את יום פטירת אברהם. "ואמר רב חנן בר רבא אמר רב אותו היום שנפטר אברהם אבינו מן העולם עמדו כל גדולי אומות העולם בשורה ואמרו: אוי לו לעולם שאבד מנהיגו ואוי לה לספינה שאבד קברניטה (בבא בתרא צא,א)".

מה ההבדל בין התיאור של עולם שאיבד מנהיגו לתיאור של ספינה שאיבדה את קברניטה?

מנהיגים יש למדינות אבל לא לכל העולם. מנהיגי עולם אלו אנשי רוח שהשפעתם מתרחבת מעבר לתחומי מדינתם. הם אנשי חזון שבסופו של דבר מקרינים לכל העולם. איש הרוח עוסק בדברים הגדולים ולא בדברים הקטנים. הוא איש חזון. במקרים רבים הוא בודד ונתפס כחולם. הוא גם בלאו דווקא חותר ליישום מיידי או קונקרטי של הערכים ואינו נמצא בקשר ישיר ומיידי עם האנשים הפרטיים. הוא מתבונן על החברה, אבל צופה בה מבחוץ ואף מכוון את דבריו לדורות הבאים מעבר לתקופה הקונקרטית בה הוא חי. הוא עוסק ביעוד ואינו מנסה לחתור להגשמה ואינו מתנה את דבריו בהגשמתם בדורו. הוא משוחח עם דורו מעבר לראשיהם. על אברהם נאמר "אב המון גויים נתתיך". אברהם היה איש חזון.

לעומתו, הקברניט מנהיג את ספינתו לחוף מבטחים. הוא מנווט בין הגלים אחראי לאנשיו. יש לו מגמה מוגדרת. הקברניט חייב להיות בקשר עם אנשי הצוות. הוא אינו בודד, אלא מנהל של קבוצת בני אדם מוגדרת. אם הוא רוצה להביא את הספינה ליעדה עליו לתקשר עם אנשי צוותו. הוא לא מנהיג החובק שמים וארץ, אלא מנהיג מקצועי לתכלית מוגדרת בשעה מוגדרת שצריך להיות מיומן בהתמודדות עם גלי הים. גם זה נאמר על אברהם "כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ד' לעשות צדקה ומשפט" (בראשית יח, יט). חייו של אברהם הם שרשרת של נסיונות מוגדרים המציגים את דרכו הרוחנית והמעשית בהתמודדות עם משברי החיים תוך תקשור עם סביבתו לפי הצרכים המשתנים.

הנצי"ב בפרושו העמק דבר (בראשית כב,ו) מציג הבדל נוסף בין שתי ההנהגות. הנהגת מנהיג זוהי חכמה, לעומתה הנהגת קברניט זוהי מלאכה (מקצוע). למצוא מנהיג בעל תבונה ובעל שעור קומה זהו דבר קשה ואבדתו היא חסרון גדול, אך למצוא מחליף לבעל מקצוע הוא דבר קל הרבה יותר. מאידך, באבדת קברניט הזמן הוא גורם קריטי, שכן אם לא ימָצֵא מחליף בשעה שהאניה בים, עלולה היא להיטרף. אולם באבדת מנהיג על אף חסרונו הגדול אין באבדתו לגרום סכנה מיידית לעולם, שכן לעולם כוחות קיום משלו השומרים עליו בעת משבר.

כדרך שאצל מנהלים יש סוגי ניהול שונים ומסתבר שלמרות שיש אצל כל מנהל מעט מכל סוג, בסופו של דבר יש תכונות שהן דומיננטיות יותר, עוד יותר הדבר בולט בפער שבין מנהיג החזון לבין מנהיג המעשה. החוכמה של מנהל טוב היא לשים לידו אנשים שמשלימים את התכונות החלשות אצלו. החוכמה של מנהיגי החזון לשים לידם מנהיגי מעשה, וכן להיפך מנהיגי מעשה צריכים מנהיגי חזון.

באברהם התמזגו שתי תכונות שאצל רוב המנהיגים אינם הולכים יחד. הוא היה גם איש חזון וגם איש מעשה. איש חזון שלימד לדורות את דרך ה', ואיש מעשה שיצא למלחמה וכרת בריתות. מנהיג עולם וקברניט לדורו, עד שבני מקומו העידו עליו 'נשיא אלהים'.