הדפסה
פרשת שבוע - חיי שרה

קניין מערת המכפלה הרב ישראל הירשנזון**

המדרש (בראשית רה י”א) מתפעל מאריכות סיפורו של אליעזר והישנות הפרשה בסיפורו של אליעזר ללבן ובתואל עד שאמרו “אמר רבי אחא יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתם של בנים”, ומשום מה שוכח המדרש את “תורתן של אבות” שהוא הנושא הראשון שבו פותחת הפרשה, פרשת קניית שדה מערת המכפלה. משום מה התורה גם כן מצאה לנכון להאריך כל כך בכל המשא ומתן של אברהם עם בני חת ואברהם עם עפרון, ועוד יותר לא מובן מה טורח אברהם לקנות את מערת המכפלה ובתוכו המערה הרי הקב”ה הבטיח לו את כל ארץ ישראל
האבן עזרא כותב שכוונתה של התורה היא “להודיע מעלת ארץ ישראל לחיים ולמתים”. לעומתו, אומר הרמב”ן, כי כוונת התורה להודיע חסדי השם עם אברהם שנתקיימה בו ברכת “ואגדלה שמך” היות ואברהם בא לארץ שאף אחד אינו מכירו ובכל זאת מכבדים אותו ומכנים אותו בשם “נשיא אלוקים”.
לעומתם, יש מן הפרשנים שרואים בפרשה שלפנינו הוראה הלכתית מעשית לגבי קניין חלקת קבר בכסף.
כך מסיק החת”ם סופר בתשובותיו (יו”ד סימן של”א) שיש מצוה לקחת כסף אפילו מעט מאדם עני עבור חלקת קבר (אמנם מאידך תוקף החת”ם סופר את הקברנים ובעלי חברות קדישא המפריזות במחיר עבור חלקת קבר(

 

חז”ל במסכת קידושין ב' ע”א על הפס' “כסף השדה כך ממני” למדו שקיחה נקראת קניין ולמדו שאין קיחה אלא בכסף. דהיינו, עיקר קנייניו של האדם באים ע”י כסף. וצריך להבין מה מיוחד דווקא בכסף שבו נעשים עיקר הקניינים בלשון חז”ל מצאנו עוד שמות נוספים לכסף, “זוזים”, “ממון”, “דמים” ו”מעות” ודרשו חז”ל ) תנחומא מטות ו'( “ ולמה נקרא שמם זוזים שזזים מזה ונתנים לזה. ממון - מה שאתה מונה אינו כלום. מעות - שהן מעת ועת. “ זאת אומרת שחז”ל באו ללמדנו, שאע”פ שאתה קונה דע לך הכל ענין זמני ובסופו של דבר הכל ילך ממך. ומאידך חז”ל קראו לכסף “דמים” ונראה לומר “שדמים תרתי משמע” דהיינו כסף מצד אחד, ןמצד שני אדם נותן את כספו עבור דבר מסויים או ח”ו שנוטלים ממנו את ממונו שלא כדין כאילו אתה לוקח את נפשו “כי הדם הוא הנפש”. אם-כן, חז”ל באו ללמדנו שאדם הקונה, מצד אחד צריך לזכור - שהעולם הזה הוא זמני ומצד שני שהקנין הוא מעשה רציני, וזה המסר מהקניין שעשה אברהם אבינו שארבע מאות שקל עובר לסוחר אפי' שזה מחיר מופקע לא מפריע לו לקנות, היות וכל ענין הכסף הוא ארעי, ומאידך, כדי לקנות חלקת קבר לאשתו לא מספיק דיבורים בלבד ורצון טוב אלא צריך מעשה רציני.
חז”ל אמרו “מעשה אבות סימן לבנים” וכמו שנקנתה ארץ ישראל אז נקנית גם עתה ובמיוחד חברון נקנית הן בכסף כפשוטו “ודמים” תרתי משמע.
אנו תפילה שדמים אלו יהיו רצויים לפני בורא עולם ונזכה לראות בבנין ארץ ישראל בכלל ועיה”ק חברון בפרט בשמחה


**הרב ישראל הירשנזון הינו , חוקר ב”מכון לרבני ישובים” קרית ארבע- חברון