הדפסה
פרשת שבוע - וירא

מצוות הכנסת אורחים, הרב ראובן הילר, לפרשת וירא

בתשובה לכך נלמד על שני סוגים של מכניסי אורחים, אברהם אבינו ובן אחיו לוט וננסה לנתח ההבדלים בניהם.

התורה מספרת על ביקורם של המלאכים שלפני כן היו אצל אברהם אצל לוט.

וירא לוט ויקם לקראתם וישתחו אפים ארצה: ויאמר הנה נא אדני סורו נא אל בית עבדכם ולינו ורחצו רגליכם והשכמתם והלכתם לדרככם ויאמרו לא כי ברחו?ב נ?לין:

ויפצר בם מאד ויסרו אליו ויבאו אל ביתו ויעש להם משתה ומצות אפה ויאכלו(בראשית יט)

לוט מכניס אורחים הבאים אליו. אין הוא מחפש אורחים, לא בוערת בליבו התשוקה לעשות חסד. הוא מקיים מצוות הכנסת אורחים כי על כן באו בצל קרתי ומנהג משפחתו-כפי שהוא מסביר זאת לאנשי סדום המתנגדים למעשיו- הינו שמי שבא להתארח אצלך אתה מחויב לדאוג לו.

הכנסת האורחים של אברהם אבינו שונה לגמרי והוא ישב פתח האהל כחם היום-לראות אם יש עובר ושב ויכניסם בביתו (רשי)וכשמגיעים שלושת המלאכים שנראים כנוודים ומסתמא מלוכלכים מאבק הדרכים, אברהם רץ אליהם ומזמינם לסור לביתו. כשהם מסכימים הוא שוב רץ ומביא מים לרחוץ פניהם ורגליהם מחום המדבר ולאחר מכן מכין סעודה גדולה לכבודם. הביטויים החוזרים וירץ לקראתם, וימהר אברהם האהלה אל שרה ויאמר מהרי שלש סאים קמח סלת לושי ועשי עגות, אל הבקר רץ אברהם. מלמדים שעשיית המצווה איננה חיצונית כי כך ההלכה או כי כך מנהג המשפחה אלא כי כך פועל אדם שכל נפשו מלאה ברצון לעשות חסד והוא עושה זאת בהתלהבות.

אופי החיים של דורנו השתנה ללא היכר. בזמנים בהם שהה רוכל תקופה ארוכה מחוץ לביתו ועבר ממקום למקום, הימצאותו בשבת בביתה של משפחה יהודית וההרגשה כי הוא רצוי בסביבה חברתית יהודית נתנה לו כח להמשיך במסעו המפרך אחר פרנסה ומצוות הכנסת אורחים הייתה לחם חוקה של כמעט כל משפחה יהודית. בדורנו סגנון החיים שונה ומעטים מאד המקרים שאנשים מגיעים לעיר ואין להם מקום ללון ומעט כסף לקנות אוכל ועל כן נשאלת השאלה כיצד נקיים מצוות הכנסת אורחים בימינו א יש עדיין אנשים המגיעים בערב שבת לבית הכנסת ומקווים שאולי יוזמנו לביתה של משפחה מקומית, כמיטב המסורת היהודית, על מנת לחזק את הרגשת השבת ולא להיות בודדים.

ב הנכונות לקבל אנשים חריגים עם קשיים ולהתנדב לארגונים שעוזרים להם, גם בזה יש את אותו חסד שקיים במצוות הכנסת אורחים.

ג נתינה של כסף עבור מוסדות או ארגונים שעוסקים בעשיית חסד והם מקיימים את המצווה בשליחותך.

נחתום בפסוק הנפלא מספר מיכה (ו ח) הגיד לך אדם מה טוב ומה ה דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלקך