הדפסה
פרשת שבוע - לך לך

פרשת לך לך


לך לך מארצך וממולדתך

בבראשית פרק י"ב פסוק א' נאמר: "ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". מהי ארצו ומולדתו של אברם? ראב"ע: ארצך - חרן; מולדתך - אור כשדים. עיין ברמב"ן מה שהקשה, ומסיק שחרן היא ארצו ומולדתו של אברם.

אולי אפשר להציע פירוש שיענה על הקשיים. מקום הולדת אברם הוא באור כשדים כמבואר בפרק י"א פסוק כ"ח ובפרק ט"ו פסוק ז'. ארצו, שהיא מקום מגוריו אחרי עזבם את אור כשדים, היא ארם נהריים ושם הם גרו בעיר חרן. ויצאו מאור כשדים - מהעיר אור בארץ כשדים, ויבואו עד חרן - שהיא בארם נהריים.

כשתרח יצא עם אברם ולוט מאור כשדים יצא אתו גם נחור ולכן מובא בפרק כ"ד פסוק ד' שאברהם שולח את עבדו אל ארצו ואל מולדתו לקחת אשה ליצחק והעבד מגיע לארם נהריים אל עיר נחור. נחור התיישב בארם נהריים בעיר אחרת והיא נקראה עיר נחור.

יתכן שדבר זה מפורש בפרק י"א פסוקים כ"ח - ל"א. לתרח באור כשדים נולדים שלושה בנים, אברם, נחור והרן. הרן מת ונשאר בנו לוט. אברם ונחור נושאים נשים. לנחור נולדים ילדים ויש לו משפחה משלו. לאברם ולשרי אין ילדים ולכן הם נשארים עם תרח וכן לוט הנכד נשאר עם תרח סבו. ובפסוק ל"א "ויקח תרח את אברם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרי כלתו ויצאו אתם..." היה לתורה לכתוב מיד ויצאו מאור כשדים וכו'. למי הכוונה "ויצאו אתם"? הכונה לנחור ומשפחתו המובאים למעלה. עם תרח וההולכים עמו יצאו גם הם והלכו לחרן שהיא בארם נהריים ומשם נחור הלך והקים עיר אחרת למשפחתו.

ולפי זה פירוש הפסוק הראשון בפרשתנו הוא כך: לך לך מארצך - ארם נהריים, מהעיר - חרן, וממולדתך - המשמעות מולדת כאן, אינה עיר הולדת, אלא משפחתך והכונה למשפחה המורחבת הכוללת את משפחת נחור שהיא משפחה עצמאית, ומבית אביך - מבית תרח אביך.
ויסע לוט מקדם

בפרק י"ג פסוק י"א נאמר: "ויבחר לו לוט את כל ככר הירדן ויסע לוט מקדם..." עיין במפרשים שנתקשו מה הפירוש "מקדם".

אולי יש לפרש כך: כשמגיע אברם לארץ הוא הולך משכם, מתיישב מקדם לבית אל (י"ב, ח) ומשם ממשיך הנגבה וברעב יורד למצרים. כשהוא חוזר ממצרים הוא שב לבית אל, אל המקום אשר היה אהלה שם בתחילה (י"ג, ג'). ואם כן אברם יושב מקדם לבית אל ומשם לוט נפרד ממנו. "וילך לוט מקדם" הכונה מקדם לבית אל. קריאת המקום בקיצור "מקדם" מצויה במקרא. בפסוק זה נאמר "ויבחר לו לוט את כל ככר הירדן", ובפסוק י"ב "אברם ישב בארץ כנען ולוט ישב בערי הככר". היה צריך לכתוב בערי ככר הירדן, כי ככר אינו ציון מקום אלא פירושו מקום נטוע או מישור והתורה קיצרה וכתבה ערי הככר. אמנם יש לדחות, שבערי הככר מדובר בשני פסוקים סמוכים ולכן אפשר לכתוב בקיצור, אך מבחינת פשט הכתוב מסתבר ש"קדם" הכונה מ"קדם לבית אל" ששם הם ישבו, לפני שנפרדו.


לפרשות נוספות לחץ כאן.
מתוך האתר של ישיבת "ברכת משה", מעלה אדומים.
אם ברצונך לקבל את פינת פרשת השבוע של הרב ישראל רוזנברג לתא ה-E-Mail שלך באופן קבוע, לחץ כאן.