הדפסה
פרשת שבוע : וילך

חודש תשרי ופרשת וילך

"וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל" ( דברים ל"א – א' ) .
לדברי רבי אברהם אבן עזרא : הלך משה ביום שמלאו לו מאה ועשרים שנה לכל שבט ושבט כדי להפרד כראוי מבני עמו ולהודיעם שהוא עתיד להסתלק בקרוב מן העולם הזה . יש מפרשים , " וילך משה" , מבלי לפרט כי עדיין הולך הוא … שהרי כל תורתינו וחידושינו מדור לדור ומתקופה לתקופה הרי כבר נאמרו למשה בסיני . " אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד להורות לפני רבו כבר נאמר למשה בסיני" ( ירושלמי פאה פרק ב' הלכה ד' ) .
מלמד שהראהו הקב'ה למשה דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים מה שהסופרים עתידים לחדש . ואם כן עדיין הולך הוא, שתורתינו היא מכוחו ומכח כוחו .
בדרך חסידות פרשו : " אתפשטותיה דמשה בכל דרא ודרא " .
בכל דור ודור קיים הכח של משה רבינו . מהו כח זה ? - להיות " הולך " תמיד לעלות במעלות הקדושה ,ותמיד לעלות ולהתעלות להתקדש וללכת . "המלאכים" הם "העומדים" "ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה " ( זכריה ג' – ז' ) .
יהודי גדול "ממלאך" והוא אינו יכול להיות במדרגת "עומד" אלא בבחינת "הולך" עד שמגיע למדרגת הדבקות בה' יתברך .
אומר בעל הטורים : הפרשה הקודמת פרשת "ניצבים" מסתיימת " אשר נשבע ה' לאבותיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם" ומיד מתחילה פרשתינו "וילך משה" , שהלך אליהם להגיד להם כי קיים הקב'ה את שבועתו והכניס את ישראל לארץ. ואיתא במדרש ( ברכות יח' ) מכאן שהמתים מספרים זה עם זה .
בשם "אור החיים הקדוש " זכותו תגן עלינו
"וילך משה" , צריך לדעת לאן הלך , צריך לדעת מי העיר את רוח משה לדעת שמלאו ימיו ושנותיו, והלא אמרו בגמרא ( בשבת ל' ) שאין מודיעים לאדם ימיו ושנותיו ומי הודיעו למשה ? ונראה לפרש ע"פ דבריהם ( זוהר ח"א -רי"ז ) שאמרו : "ארבעים יום קודם הפטירה נשמת האדם הולכת ממנו ( כאומרו בשיר השירים ד' – ו' ) –"ונסו הצללים " ומבקרת מקום חניתה במקום עליון – והצדיקים יכירו בדבר .
ומשה רבינו הרגיש בהליכת נשמתו והכיר שהגיע קיצו ביום ההוא באומרו בן מאה ועשרים שנה אנוכי היום . ואמרו זכרונם לברכה ( ראש השנה י"א ) " היום מלאו ימי ושנותי" ואם תאמר מנין ידע משה בדיוק יום המיתה הלא אמרו זכרונם לברכה כי מיום שינוסו הצללים עד יום המיתה הם ארבעים יום . ומי יודע הדברים יותר ממשה והשכיל וידע יום קיצו והכרה כזו מושגת היא לגדולי עולם .
ועוד בספר שמות בפרשת "משפטים" אנו קוראים " את מספר ימיך אמלא" ( שמות כ"ג – כ"ו ) .
צדיקים הקב'ה ממלא ימיהם ושנותיהם ונפטרים באותו יום שנולדים לדוגמא משה רבינו נולד ונפטר בז' באדר . דוד המלך נולד ונפטר בחג השבועות .
יהי רצון שבפרוס השנה החדשה הבאה עלינו לטובה הקב'ה ידון אותנו לאלתר לחיים טובים ונזכה להכתב ולהחתם בספרם של צדיקים
אמן כן יהי רצון אמן ואמן .

עלון מעלה

אם אתם רוצים להשאר מעודכנים, הצטרפו לעלון מעלה