הדפסה
פרשת שבוע : ניצבים

פרשת התשובה

פרשתנו פרשת התשובה היא. הרמב"ן על הפס' "כי המצוה הזאת … לא נפליאת היא ממך ולא רחוקה היא", אומר שהכוונה היא למצות התשובה, בעוד רש"י והרמב"ם אומרים שהפס' מכוון לתורה כולה.
וידועה השאלה הכיצד ניתן לצוות על אדם לשוב בתשובה? ואמנם ע"פ הרמב"ם ועוד, המצוה איננה לשוב בתשובה, כי אם בעת שיעלה בליבו ויתנוצץ אור התשובה, אזי המצוה היא להתודות על חטאיו אשר עשה.
ואמנם בפס' הקודמים לפס' שבו פתחנו מתארת לנו התורה תהליך של חזרה בתשובה לאומית ופרטית כאחד וקושרת היא האחד בשני.
שהרי עלינו להבין ולדעת שמעשיו של האדם הפרטי משפיעים לא רק על עצמו, כי אם יש להם השפעה על המציאות כולה (ולכן תשובה מביאה רפואה לעולם, שהרי בכך שמתקן דרכו מביא את העולם לתיקונו ולהשלמתו).
ולכן אנו מוצאים בפס' הנ"ל כמה שלבים: בתחילה משיב האדם אל ליבו בהיותו בגלותו ומתחיל אור התשובה להתנוצץ בלבו. לאחר מכן מגיע השלב שבו שב האדם עד אלקיו (ואין הכוונה בחזרה זו, בחזרה למצוות, שהרי זהו שלב מאוחר יותר "ושבת אל ד' אלקיך". חזרה לא"י היא חלק עיקרי מהחזרה בתשובה והתעוררות לאומית והשפעת האור הכללי בליבו של האדם הינה חזרה בתשובה). בשלב שאח"כ שב ד' את שבותך וקבצך מכל העמים, לאחר מכן מגיע השלב של ירושת הארץ שבו אנו נמצאים לפי כל הסימנים, אך שלב זה הינו נסיון קשה ועוד לא זכינו בו לגמרי. ורק לאחר כל זאת ימול ד 'ערלת לבבנו לשוב אליו בלבב שלם, דהיינו בגוף ונשמה מאוחדים.
ולכן אותו הדבר שהוא בעצם קרוב אליך, והוא הקלה שבקלות, שהרי הרהורה תשובה זה כבר תשובה, הוא גם הקשה שבקשות, שעדיין לא הגיעה לתכליתה. אמנם ברגע שהתחיל האדם לחזור בתשובה, אין קל מזה, אך עד שמגיע האדם להבנה ולידיעה של החזרה בתשובה לפעמים יכולים כל חייו לעבור בגלל שאינו מרגיש שהכל טמון ותלוי בו ומחפש את הפתרון והתשובה מחוצה לו.
ובעצם בכך תירצנו לענ"ד את "המחלוקת" שעמדה בין הרמב"ן לרמב"ם, על משמעות הפס' "כי המצוה הזאת … לא נפלאת היא…" שהרי בעצם כל התורה לא באה כי אם להצעיד את האדם בדרך שבה צריך הוא ללכת על מנת להגיע להשלמת המציאות, וזוהי כל כוונת התשובה לשוב לאותו המצב. ואולי ניתן לבטא זאת בבחינת לכתחילה (הרמב"ם) ובדיעבד (הרמב"ן).
ולאחר כל זאת יוכל להתקדם העולם למקורו הטהור (האם אנו שמים לב שבעצם שרשה של המלה המתארת את הצעידה קדימה הוא בעצם העבר – "קדם", שהרי הצעידה קדימה ללא הקישור וההתחברות לעבר אין לה סיכוי ומטרה. זהו בעצם גם משמעות המלה תשובה – שהיא שיבה למקור, לא רק האדם צריך לשוב אלא המציאות כולה) ותשוב המציאות למצבה הראשיתי בהשלמתו. וכמאמר חז'ל בשביל התורה ובשביל ישראל שנקראו ראשית נברא העולם ואין ראשית אם אין תבואה. במהרה בימינו אמן.

עלון מעלה

אם אתם רוצים להשאר מעודכנים, הצטרפו לעלון מעלה