הדפסה
נקודה למחשבה - אמונה ותנ"ך

כל כולו בשבת


כל כולו - בשבת!

אמר ר' בונם: אין עוד מצווה כמצוות סוכה.
זו מצווה שאדם נכנס לתוכה בכל איבריו
בבגדיו ואף במנעליו.

השיב לו על כך ר' שלמה ליב מלנטשנא:
וגדולה ממנה מצוות השבת.
זו מצווה שאין אדם נדרש לעשות פעולה כל שהיא
אף לא תנועה קלה שבקלות.
הגיעה שעת השבת ואדם מוכנס לתוך המצווה מעצמו,
ועד תום השבת אין הוא יוצא ממנה
אף לא לרגע אחד.