הדפסה
נקודה למחשבה - האור שבדור

האור שבדור- על יציאה מן הארץ

elal b777 200 4x ecd arp  האור שבדור- על יציאה מן הארץ

בפרשת השבוע מוזכר כיצד נאלצו האחים לרדת למצרים בשל הרעב. בימי השופטים עשתה כן משפחת אלימלך. כותב על כך הרמב"ם:

"אסור לצאת מארץ ישראל לחוצה לארץ לעולם, אלא ללמוד תורה או לישא אשה או להציל ... ויחזור לארץ, וכן יוצא הוא לסחורה, אבל לשכון בחוצה לארץ אסור אלא אם כן חזק שם הרעב ... ואף על פי שמותר לצאת אינה מדת חסידות שהרי מחלון וכליון שני גדולי הדור היו ומפני צרה גדולה יצאו ונתחייבו כלייה למקום[1]".

קיים חוסר מודעות מסוים לאיסור זה. מדוע? לענ"ד במשך שנות הגלות האיסור היה לא רלוונטי לרוב מוחלט של העם. עם השיבה לארץ, למעטים היה רצון או יכולת לטייל בחו"ל. ברוך ה' שהציב אותנו בעידן שפע.

בנוסף לכך, הלכה זו מופיעה בשולחן ערוך, במקום מפתיע, הלוא הוא בהלכות חול המועד.

"אלו מגלחין במועד... הבא  ממדינת הים.. והוא שלא יצא מארץ ישראל... לטייל[2]".

אמנם, לצורך מותר לצאת, כפי שביאר הרמב"ם, ואולי אפילו, "לראות פני חבירו[3]".

לימוד זכות גדול על המטיילים בחו"ל בימינו, הוא הטיעון שאין בימינו חשש שמא יישאר בחו"ל, כשיש כרטיס 'הלוך ושוב' והניידות נוחה.  

  נופש חנוכה שמח!

 

[1] רמב"ם הלכות מלכים פרק ה

[2] שולחן ערוך אורח חיים הלכות חול המועד סימן תקלא

[3] משנה ברורה סימן תקלא ס"ק יד.