הדפסה
משפחה - תורה לילדים

פרשת אמור לילדים

שבת שלום לבני החן והתפארה!
בכל יום ויום אנו זוכים לברך את הקדוש ברוך הוא לפחות מאה ברכות כמו שאמר משה רבינו "מה ה' אלקינו שואל מעמך"
מה - אלו מאה ברכות.
ובכל פעם אנו צריכים להודות להשם על כל נס ונס שהוא עושה עמנו ואומרים בקול גדול ובאמונה שלמה - ברוך השם! ברוך הוא וברוך שמו.
תארו לעצמכם שיש יהודי חצוף אחד המעז פניו בפני הקדוש ברוך הוא ואינו בוש והוא מקלל את מי?
את מי שאמר והיה העולם, את בורא העולם!
בן מורד באביו עבד באדוניו, אדם שרק נברא, שנולד, שבכל יום זוכה לנס מהשם יתברך.
אדם שקם בבקר ופקח עינים לראות ואזנים לשמוע, אדם שהולך ורוקד ויכול לדבר - איזו זכות נפלאה.
במקום להגיד מודה אני - ברוך אתה
במקום לומר שהשם יצר את האדם בחכמה נפלאה, האיש הזה מנצל את כח הדבור שלו לרעה, מקלל את השם יתברך. אוי למי שקלל, ואבוי למי ששמע קללות.
וברוך הגבר אשר שומע לדבר השם ומברך את אלקינו יום יום שעה שעה, ברוך הוא וברוך שמו.