מעגל השנה

בריאת העולם וגבורות גשמים

בריאת העולם וגבורות גשמים

ירידת גשמים מוגדרת במשנה בשם "גבורות גשמים". כפי ששנינו בריש מס' תענית: מאימתי מזכירין גבורות גשמים, ר' אליעזר אומר מיום טוב הראשון של חג (הסוכות). ר'...

המשך קריאה: בריאת העולם וגבורות גשמים
בין המצרים

בין המצרים

עשרים ואחד הימים שבין י"ז בתמוז לט' באב בהם באו הצרות והחורבנות על ישראל נקראים "שלושת השבועות" וגם "בין המצרים". ע"ש הכתוב באיכה (א' ג) "כל רודפיה הש...

המשך קריאה: בין המצרים
''פסל לך''

''פסל לך''

ימי אלול נתקדשו בישראל בגונם המיוחד של השתלבות סוף השנה בראשית השנה הבאה עד יוה"כ, בארבעים הימים האחרונים בהם נתקבלו הלוחות השניים. ותוכן השתנותן של ה...

המשך קריאה: ''פסל לך''
''כי אם ליראה''

''כי אם ליראה''

"'מה ה' אלקיך דורש מעמך כי אם ליראה'. אטו יראה מילתא זוטרתא היא? אין, לגבי משה יראה מילתא זוטרתא היא" (מגילה כ"ה א'). תכלית התורה היא היראה. "יום אשר...

המשך קריאה: ''כי אם ליראה''
''אשרי אדם מפחד תמיד''

''אשרי אדם מפחד תמיד''

אלול איננו חודש התשובה, הוא הנהו רק חודש ההכנה לתשובה, וגדולה ההכנה מהתשובה עצמה, שכן לזה נתיחדו רק עשרה ימים, ואילו להכנה הוצרך חודש ימים. תוכן ההכנה...

המשך קריאה: ''אשרי אדם מפחד תמיד''
על פרשת דרכים

על פרשת דרכים

בכל תקופות השנה הננו נדרשים לחשבון - "הוה מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה" (אבות ב' א'). זה לא נאמר דוקא על אלול. בקורת המעשים היא הינ...

המשך קריאה: על פרשת דרכים
''בשם ה' כי אמילם''

''בשם ה' כי אמילם''

בר"ח זה, האחרון בחדשי השנה, אנו אומרים בדפוס התפלה אשר קבעו לנו חז'ל את התפלה המיוחדת לראשי חדשים ובמשבצתה - דברי ההלל, הגונזים בתוכם את הבטוי המופלא...

המשך קריאה: ''בשם ה' כי אמילם''
דברי תשובה

דברי תשובה

חז'ל מספרים שלעתיד לבא יביא הקב'ה את יצה"ר לפני הרשעים, ואז יראה להם כחוט השערה. יבכו הרשעים ויאמרו: איך לא יכלנו לחוט שערה זה (סוכה נ"ב א'). עולם הבא...

המשך קריאה: דברי תשובה