הדפסה
מעגל השנה - ט"ו בשבט

ט''ו בשבט


כל יהודי יודע, שט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות. מעטים בלבד, יודעים מה פירוש דבר זה. מדוע העץ צריך יום מיוחד לראש השנה? מה משמעות החגיגה הקשורה ליום זה?
התשובה לשאלה זו, מתחלקת לשלושה חלקים. א. החלק הכתוב בספרי ההלכה. ב. משמעות נוספת הנזכרת בתורת הקבלה ג. משמעות שהתחדשה בימינו, ימי שיבת ציון וגאולת העם היהודי.
א. נתחיל כמובן, מהחלק ההלכתי. ישנם מצוות רבות שהתורה ציותה אותנו, בקשר לעץ ופירותיו. חלקם נוהג גם בחו"ל, אך רובם דוקא בארץ ישראל. בחו"ל, נוהג למשל דין ערלה. התורה מצוה אותנו שכל עץ שאנו נוטעים, אסור לאכול מפירותיו במשך שלושת השנים הראשונות: "וכי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, וערלתם ערלתו את פריו, שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל" (ויקרא יט, כג).
שני ערלה אלו מסתיימים, בדרך כלל, רק בט"ו בשבט שלאחר השנה הרביעית (שולחן ערוך יורה דעה רצד, ד). מי שנטע עץ לאחרונה (גם בחו"ל!) ורוצה לאכול מפירותיו, כדאי שיתיעץ עם רב מוסמך מתי בדיוק מסתיימות שנות הערלה.
מהמצוות הנוהגות רק בארץ ישראל, נציין במיוחד את מצות הפרשת תרומות ומעשרות. מכל התבואה והפירות, אנו צריכים לתת מתנות לכהנים ללויים ולעניים (במדבר יח, ח?לב).
אחת מההלכות החשובות היא, שאין להפריש פירות שגדלו בשנה אחת על פירות שגדלו בשנה שניה. הקובע לענין זה מהם פירות שנה זו או אחרת, הוא ט"ו בשבט. כל הפירות שגדלו עד ט"ו בשבט, יש לעשר בנפרד ממה שיגדל אחר תאריך זה (שולחן ערוך יורה דעה, שלא, נז).
הסיבה לכך שיום טו בשבט נקבע כתחילת שנת האילן היא, שכבר ירדו (בארץ ישראל) רוב הגשמים השייכים לשנה זו. מעתה יתחיל העץ לפרוח מחדש, ולתת את פירותיו החדשים (תלמוד בבלי מסכת ראש השנה יד.).
ב. בתקופת האר"י, נתנו חכמי הקבלה משמעות נוספת ועמוקה יותר ליום זה. ט"ו בשבט בא לבטא את הקשר המיוחד שבין האדם ? לארץ ועציה, בין הטבע ? לאדם. רעיון ההקבלה בין העץ לאדם, מופיע כבר בתורה עצמה: "כי האדם עץ השדה" (דברים כ, יט וראה פירוש "העמק דבר"). גם עם ישראל כולו, נמשל לעץ (ישעיהו סה, כב). אנו נזכרים גם, בקשר הנצחי והעמוק שבין העם היהודי וארץ ישראל, וגעגועיו משך שנות הגלות לשוב לארצו.
המקובלים הנהיגו בליל ט"ו בשבט ערב מיוחד, מעין סדר ליל פסח. ה"סדר" כולל אכילת פירות הארץ, אמירת הגדה מיוחדת, ושתית 4 כוסות יין. כדאי במיוחד לאכול את 7 הפירות שנזכרו בתורה (דברים ח, ח) כמיוחדים בארץ ישראל ? חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית, תמר. הם נהגו עוד, לאכול לפחות 30 מיני פירות בערב זה, המתחלקים לשלושה סוגים: 10 פירות שאוכלים את כל הפרי, כמו למשל תאנה. 10 פירות שאוכלים את החוץ אבל הגרעין הפנימי לא אכיל, כמו תמר. 10 פירות שאוכלים רק את הפנים ולא את הקליפה ? כמו רימון. מנהג אכילת הפירות נכנס גם להלכה, ומובא בספר מגן אברהם (שולחן ערוך אורח חיים, קלא, טז): "נוהגים להרבות במיני פירות של אילנות".
כשאוכלים את הפירות,יש להקפיד במיוחד על 2 דברים: 1. ברכות הפירות כהלכה. 2. זהירות מאכילת תולעים, שאכילתם (גם בטעות) היא מהעבירות החמורות בתורה. כל פרי שמצויים בו תולעים, יש לבדקו היטב (גם בכל השנה) שהוא נקי מתולעים.
ג. בימינו, ימי גאולת העם היהודי, נוספה משמעות שלישית ליום זה. נטיעת עצים בארץ ישראל היא פרט מתרי"ג מצות, כחלק חשוב ממצות יישוב ארץ ישראל. במדרש (תנחומא פרשת קדושים ח') נאמר:
"אמר להם הקב'ה לישראל, אעפ"י שתמצאו אותה מליאה כל טוב, לא תאמרו נשב ולא נטע, אלא הוו זהירין בנטיעות. שנאמר: "ונטעתם כל עץ מאכל", כשם שנכנסתם ומצאתם נטיעות שנטעו אחרים, אף אתם נטעו לבניכם".
נטיעת עצים היא גם פרט ממצות הדביקות בה', ככתוב במדרש (ויקרא רבה פרשה כה):
"מתחלת ברייתו של עולם, לא נתעסק הקב'ה אלא במטע תחלה. ככתוב (בראשית ב, ח) "ויטע ה' אלהים גן בעדן", אף אתם כשנכנסין לארץ לא תתעסקו אלא במטע תחלה".
במסכת אבות דרבי נתן (פרק לא) מובא, שמי שעוסק בנטיעת עצים בארץ ושומע שהמשיח בא, אינו רשאי לבטל את מצותו. קודם יסיים את הנטיעה, ורק אחר כך ילך לקבל פני משיח.
בכל ספרות היהדות, אין שום קשר בין מצוה זו דוקא ליום ט"ו בשבט. משנת תרס"ח, החלה הקק"ל לקיים טקסי נטיעות ביום זה. אף על פי שאין לזה שום מקור הלכתי, אין שום מניעה לקשר ענין זה עם היום המיוחד לעצים.
נסיים את דברנו, בדבר מעניין הקשור לפירות הארץ. ישנם כאלו הסבורים, שגם היום עדיין עם ישראל נמצא בתקופה של גלות. אחת מההוכחות כנגד טענה זו, היא העובדה שארץ ישראל נותנת היום את פירותיה מחדש בשפע ובעין יפה. במסכת סנהדרין (צח.) אומר ר' אבא, שאין סימן מובהק וברור מזה, לכך שאנו נמצאים היום בתקופת גאולתו השלישית של העם היהודי.
חג אילנות שמח!