הדפסה
מעגל השנה - עשרה בטבת

על אלה אני בוכייה

''על אלה אני בוכיה עיני עיני ירדה מים כי רחק ממני מנחם משיב נפשי היו בני שוממים כי גבר אויב'' (איכה א', טז').

ישנם מאורעות, שנתן לתארם בדבור או בכתיבה. אולם יש כאלה ששום מלה, אמורה או כתובה,לא תוכל לבטאם. במקרה כזה כל מה שאפשר לעשות הוא לתת פורקן לרגשות הטמונים באדם,להניח לכאב ולצער להתפרץ דרך הבכי - על אלה אני בוכיה.


"מי יתן ראשי מים ועיני מקור דמעה ואבכה יומם ולילה את חללי בת עמי" (ירמיה ח', כג'). דרשו במדרש (ילקוט שם): א"ר אחא כיון שחרבה ציון וירושלים ובית המקדש ונשרף ההיכל ויצאו ישראל בקולרין היו מבקשים לבכות ולא הניחום השונאים אלא היו רודפים אותם ומכין אותם על צואריהם שנאמר על צוארינו נרדפנו וכיון שיצא יום ראשון נפנו אלו לאכילה ולשתיה ונפנו אלו לבכיה ועליהן ירמיה מקונן בכה תבכה בלילה.

החורבן אשר פקד את עמנו בדורנו הוא חורבן מחריד, מחריד בהיקפו ומחריד בצורתו. אמנם עמנו מלומד ברדיפות וברציחות אכזריות, שהתחוללו בכל דור ודור, אך מה שעוללו לנו הגרמנים בשנים ת"ש-תש"ה, לא היה דוגמתו מאז היינו לגוי.

טרם בכינו די על גודל החורבן אשר פקד אותנו. יתכן שרבוי המאורעות אשר עוברים עלינו מונעים מאתנו להתפנות לאותו בכי ללא הפוגה אשר עלינו לבכות יומם ולילה את חללי בת עמנו. ואולי הסיבה שאיננו בוכים כדבעי היא בגלל גודל החורבן והיקפו, כי אין לנו אמות מדה מתאימות למדוד אותו ולהעריכו, ולתפוש את משמעות המספרים המדהימים של הקרבנות.

מעריכים כי נספו ששה מיליון יהודים, אולם לאמתו של דבר המספר הוא גדול פי כמה. מספר ילדי ישראל הושמדו בשואה נאמד במיליון וחצי. אילו נותרו בחיים, יכלו להעמיד כשבע מאות וחמשים אלף משפחות, אשר להן בנים ובנות וכיום גם נכדים ונכדות. לאיזה מספר יכלו אלו היום להגיע? הרי דור שלם נמחק מעל פני האדמה. ולא רק נמחק, אלא הושמד באכזריות שלא היתה כמוה. וזה באשר למספרים, אולם את החורבן הרוחני איש לא יוכל להעריך מבחינת גודלו והיקפו.

מי ימנה את כל גדולי ישראל וענקי הרוח שנרצחו ואינם. מי יספור את כל ראשי הישיבות ואת תלמידיהם, את רבני ישראל ואת קהלותיהם את מנהיגי האומה ודבריה שהיו ואינם עוד. כמה יהודים עובדי ה' הועלו על מוקדות אש והפכו לעפר ואפר. כמה משכימים ומעריבים הושמדו וכמה גומלי חסד נכרתו מעל פני האדמה ולא הותירו זכר אחריהם.

על חורבן כזה אמר הנביא - "ואבכה יומם ולילה את חללי בת עמי" (ירמיה ח', כג').

(הרב סיני אדלר שליט"א, מתוך http://kby.org.il/hebrew)