הדפסה
מעגל השנה - חנוכה

מלאכה בחנוכה


ש: האם יש מקור למנהג שלא לעשות מלאכה בחנוכה והאם יש הבדל בדין זה בין גברים לנשים<
ת: כתב המהרי"ל שקבלה בידינו שאין לאדם לעשות מלאכה בשעה שהנרות דולקים וכן כתב בספר חסידים וגם המשנה ברורה מביא שיש מקומות שמחמירים בזה.
אך למעשה לא נהגו במנהג זה וכן דעת הרב מרדכי אליהו שליט"א והרב נבנצל שליט"א שלא נהגו הגברים בזה.
הטור כתב שיש מקומות שנהגו הנשים שלא לעשות מלאכה בחנוכה כל היום כולו וכתב על זה בבית יוסף וכן הביא המשנה ברורה שיש למחות בידן, כיון שהבטלה מביאה לידי עבירה. אך בזמן שהנירות דולקים (ויש אומרים דוקא בחצי השעה הראשונה שהנרות דולקים) לא תעשינה מלאכה. וכן כתב השולחן ערוך בסימן תר"ע "ונהגו הנשים שלא לעשות מלאכה בעוד הנרות דולקים".
והטעם הוא שהנס נעשה על ידן ויש אומרים שעיקר גזירות היוונים היו על הנשים.
ולכתחילה לא יעשו שום מלאכה ובעיקר לא מלאכות שיש בהן טרחה יתירה, כל זמן שהנרות דולקים.