הדפסה
מעגל השנה - חנוכה

חודש כסליו

נחלק את דרשתנו לשלושה נושאים :
א. מה בין חנוכה לפורים
החודש נחוג את חג החנוכה . אמרו חז'ל :
"אם כל המועדים יהיו בטלים – חנוכה ופורים לא נבטלים " .
וכל זאת למה ? כי חנוכה ופורים נתנו לישראל בזכות מעשיהם .
בחנוכה – חרפו נפשם על האמונה הטהורה עד לטיהור המקדש והקרבת הקורבנות .
בפורים – ברצון עצמי קיבלו עליהם ברית התורה כמו שנאמר :
" קיימו וקבלו " – קיימו מה שקיבלו עליהם בעבר קיום תורה ומצוות .
ב. על הניסים בימים ההם ובזמן הזה
בספר "בני יששכר" שפרשו רבי צבי אלימלך מדינוב זצ"ל מובא הסבר על תפילת " ועל הניסים " . התפילה מתחילה כך :
" ועל הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות " .
ועל הפורקן - פורקן הוא לשון תרגום של ישועה . ולמה תקנו בלשון תרגום ? הרבה ניסים נעשו לישראל ולא תיקנו לזכרון לדורות לעשות הימים שאירע בהם הנס "יום טוב " כמו שתיקנו בחנוכה ופורים .
דהנה כל נס וישועה הנעשה לישראל הוא ע"י שמתגלה אות עליון בשמים ממעל וע"י זה מתהווה הנס בזמן הצורך .
ובכל שנה ושנה בהגיע הזמן הזה שוב נתגלה האור בשמיים ממעל כמו בפעם הראשונה.
והנה ע"פ הנבואה ורוח הקודש קבעו "יום טוב " לדורות והנה הנס אשר נתגלה בזמן המצטרך נקרא " תשועה " בלשון הקודש .
אבל האור שמתגלה בכל שנה ושנה הנה הוא כמקבל מהאור העיקרי ונקרא בלשון תרגום – פורקן .
ועוד יש לפרש על הניסים היינו ניסים ניגלים נראים לעין כל כשהם מוגבהים למעלה מן הטבע .
ועל הפורקן ניסים הבאים מלובשים בטבע על כן פורקן הוא תרגום , הוא לבוש המקרא , ויתבאר אי"ה בנוסח ההודעה :
" ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה ופורקן כהיום הזה " .
ג. רמזים לחנוכה
באותיות השם "חשמונאים " מרומזים הגזרות של היוונים ושמות המנצחים היהודים . ונסביר :
האות ח – חודש . בטול החודש ( ראש החודש ) וכתוצאה מכך ימי החגים .
האות ש – שבת . בטול השבת .
האות מ – מילה . בטול המילה .
האות ו - רומזת על פרשת "וישב" שנקרא השנה בחג החנוכה .
האות נ – המסמל את הניצחון ואת הדלקת הנרות בחצרות בית המקדש .
האות א – מרמזת על אלעזר בנו של מתיתיהו החשמונאי .
האות י – מרמזת על יהודה המכבי בנו של מתיתיהו החשמונאי .
האות מ – מרמזת על מתיתיהו החשמונאי.
תמיד בחנוכה אנו קוראים בפרשת - "מקץ" : בסוף פרשת "מקץ" נכתבו מספר התיבות (המילים)בפרשה 2025 .
המילה נר בגימטריא 250
כפול שמונת ימי חנוכה נקבל 2000
נוסיף את היום שבו נחוג את חג החנוכה כה' ( 25 ) בכסלו
נקבל יחד 2025 .
יהי רצון שבזכות הדלקת נרות החנוכה נזכה בקרוב להדליק נרות בחצרות קדשך – בבית המקדש השלישי שיבנה במהרה בימנו .
אמן כן יהי רצון אמן ואמן