הדפסה
מעגל השנה - פעילות לחנוכה

על ניסיך שבכל יום עמנו

"על ניסיך שבכל יום עמנו"

הרב מנחם ציון קלנגל

shutterstock 738147448  על ניסיך שבכל יום עמנו

גמרא מסכת שבת כ"א ע"ב: "מאי חנוכה? דתנו רבנן: בכ"ה בכסלו יומי דחנוכה תמיא אינון (= ימי חנוכה שמונה ) ...שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום, בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים, לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל ובהודאה". מתוך הגמרא משמע שעיקר הנס היה נס פך השמן.

אבל שאנו מתבוננים בתפילת "על הניסים" שאומרים בתפילת שמונה עשרה ובברכת המזון בימי חנוכה נזכר רק  נס הניצחון של החשמונאים על היוונים, "... ואתה ברחמיך הרבים עמדת להם בעת צרתם, רבת את ריבם דנת את דינם נקמת את נקמתם, מסרת גיבורים ביד חלשים, ורבים מיד מעטים".

ואילו נס פך השמן אינו מוזכר אלא ברמז, "ואחר כך באו בניך לדביר ביתך ופנו את היכלך, וטהרו את מקדשך והדליקו נרות בחצרות קודשיך". הרי אנו מדליקים נרות ואומרים הלל שמונה ימים בגלל נס פך השמן שדלק שמונה ימים, כמו שכתוב בגמרא "בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן... ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים"

אם כך מדוע לא נזכר נס פך השמן בתפילת על הניסים?

מטרת היוונים הייתה מאבק רוחני בעם ישראל להוציא מליבם של ישראל את האמונה בה' ובקדושת עם ישראל ובמקום זה להכניס בליבותיהם שהעולם נוהג כמנהגו בדרך הטבע.

הם אסרו על קיום מצוות שבת, מילה, קידוש החדש ולימוד תורה שבהם מתבטא יחודו של עם ישראל ואמונתו בה'.

הרבה שנים שלטו היוונים בארץ ישראל, אך דבר לא קרה לא התרחש נס. מתי התרחש הנס? כאשר מתתיהו הכריז על מרד וקרא "מי לה'- אלי!" אז יצאו מתתיהו ובניו במסירות נפש עילאית ואחזו בחרב ובחנית ניהלו מלחמת גבורה, ואז עזרו להם מן השמים לנצח את היוונים למרות שהם מעטים מול רבים, חלשים מול חזקים. כדי לקבל סייעתא דשמיא אנו צריכים לעשות סייעתא לשמיא.

אבל אחרי שניצחנו את היוונים שמא יעלה על דעתנו "כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה"- נס פך השמן מגלה לנו "כי הניצחון על היוונים שהוא נס נסתר נעשה ע"י ה' "כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל". כלומר גם נס פך השמן שהוא נס גלוי וגם נס הניצחון על היוונים שהוא נס נסתר הם שני צדדים של אותו הנס שנעשה ע"י ה'.

על נס נסתר כיוון שלא ניכר מעשה ה' בגלוי יש יותר צורך להודות, לכן בתפילה ב"על הניסים" אנו מזכירים בעיקר את הנס הנסתר, נס הניצחון במלחמה.

הרב "דמשק אליעזר" היה מהפעילים הגדולים בשדה החינוך, וחולל בו נפלאות.כאשר נשאל לסוד הצלחתו, אמר: מנהגם של ילדי ישראל לשחק בימי חנוכה בסביבון, חרוטות עליו האותיות נ.ג.ה.פ. לאמר: "נס גדול היה פה". נראה, שתיקנו זאת כדי לפרסם את הנס, ונשאלת השאלה: כלום זהו פרסום הנס, בסביבון כה קטן? ועוד בראשי תיבות? הלא היה מן הראוי שיתקנו לתלות שלטי ענק ועליהם מתנוססות המילים באותיות מאירות עיניים!

אלא בא להורות, שעדיף סביבון קטנטן וראשי תיבות עליו ובלבד שיסתובב, על פני שלט ענק אבל קפוא...

        יהי רצון שנזכה להודות ולהלל לה' על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות כבימים ההם ובזמן הזה. ובמהרה יתקיים בנו "ואחר כך באו בניך לדביר ביתך ופנו את היכלך, וטהרו את מקדשך"...  אמן.