הדפסה
מעגל השנה - פעילות לחנוכה

עדות היא לבאי עולם - הרב אמיר ורד

עדות היא לבאי עולם

 ורד  עדות היא לבאי עולם - הרב אמיר ורד

מחוץ לפרוכת העדות יערוך אותו אהרן וכו', עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל, מאי עדות?, אמר רב: זו נר מערבי, שנותן בה שמן כמידת חברותיה, וממנה היה מדליק ובה היה מסיים. [שבת כב,ב[.

הגמרא בשבת מלמדת אותנו שהנר המערבי מהווה עדות לבאי העולם ששכינה שורה בישראל. כל כך הרבה ניסים היו במקדש ודווקא נר המערבי הנמצא בתוך ההיכל מהווה עדות לבאי עולם? כמה אנשים רואים את הנר המערבי הדולק מערב עד ערב כדי שיעיד לפני באי עולם?

מי הם באי עולם אלה? לכאורה מי שרואה את המנורה דולקת ביום? אלו הכהנים הנמצאים בעזרה לעבודה. האם הם נקראים באי עולם?

שאלה נוספת: וכי בזמן הגלות כשאין מנורה אין שכינה שורה בישראל? הרי הגמרא במגילה (כ"ט  ע"א)אומרת שבכל מקום שגלו שכינה עמהם – גם בגלות שכינה עמהם, אין עדות לבאי עולם? (מדוע לא חשוב שידעו ששכינה עם ישראל בגלות?)

נראה להאר על פי פירושו של החתם סופר: העדות ששכינה שורה בישראל משמעותה שעצם מציאות נר המערבי דולק מראה שבלב של ישראל יש השראת שכינה. אין הכוונה להשגחת השכינה על עם ישרא אלא יראת השמים אשר נמצאת בלבם של כל ישראל. השגחת השכינה נמצאת באמת גם בגלות, ניכרת גם משאר ניסי המקדש אבל השראת שכינה – תכונה פנימית בישראל ניכרת דווקא מתוך הנר המערבי.

כיצד ניכרת השכינה בישראל?

התכונה של נר המערבי שדולק 24 שעות ברציפות למרות שהוכן (הוטב) ככל שאר הנרות שדולקים רק מערב עד בוקר, - זהו מעשה ניסי. נס זה נעשה רק  כאשר ישראל זכים לפני הבורא כשמן הזית הזך הנמצא במנורה. כאשר מעשיהם של ישראל זכים הרי שהמנורה מאירה לכל באי עולם ברציפות מעת לעת. כאשר ישראל לא נהגו כראוי במעשיהם השמן לא זרם בצורה פלאית כמו אחרי מותו של שמעון הצדיק (יומא ל"ט ע"א) שפעמים דלק ופעמים נכבה.

בזמן הגלות נר המערבי לא דולק, אבל אנחנו מדליקים נרות אחרים וכלנו נוהגים להיות מהדרין מן המהדרין. זהו המשך של העדות של ישראל לבאי עולם שישראל מדליקים נרות כי שכינה שורה בישראל אפילו בגולה. ההדלקה הזו שנמשכת בכל שנות הגלות בחלון פתח הבית היא המשך לעדות לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל וישראל מבדרין מן המהדרין.

האם האומות מבינות זאת?   לא בהכרח, ייתכן שזו הכוונה בביטוי "עדות לבאי עולם"- לאלו שרוצים לזכות בעולם הבא – אלו ישראל. זו עדות לישראל ששכינה שורה בישראל ולא נפסקה. בזמן המנורה על ידי אהרון ולדורות על ידי כל ישראל בכל מקום שהם שבמצווה זו דווקא מהדרין.