הדפסה
מעגל השנה - יום כיפור

''וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם''

במרכז תפילת מוסף של יום הכיפורים עומדת עבודתו של הכהן הגדול שתכליתה "לכפר על בני ישראל מכל חטאתם" (ויקרא טז, לד).

אדם אחד מזכה את האומה כולה, מכפר עליה ומגן עליה. אמנם אין עבודת הכהן הגדול פותרת את העם מלעשות תשובה, אדרבא, יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים, והוא קץ מחילה וסליחה לישראל, לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתודות ביום הכיפורים (רמב"ם הלכות תשובה פ"ב ז). ובכל זאת ישנו אדם אחד המזכה את כולם ומכפר עליהם.

נכון לעכשיו, בבואנו ליום הכיפורים עלינו ללמוד מהכהן הגדול. עלינו ללכת בדרכו של הכהן הגדול, כפי שנאמר "הוי מתלמידיו של אהרן הכהן, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה" (אבות א) – שניצוץ מנשמתו הטובה והגדולה של הכהן הגדול, המברך את עמו ישראל באהבה, יאיר בנשמתנו. בפרט בדורנו צריך לעורר את האהבה לכלל ישראל ולפרט מישראל. "ביותר צריכה אהבה עליונה זו להיות מתעוררת בקרב אנשי לב ורוח בעת ירידתה של האומה במצב הרוח, בעת אשר רמיסת קודש וזלזול דת י?ראו בכל תוקף ועוז – להבחין שעם כל זה כוח ישראל גדול הוא ועצום לאלהיו ולהסתכל במאור הפנימי החודר את רוח הכלל ושמשכנו הוא גם כן בכל נפש פרטית שבישראל בגלוי או בסתר גם בנפש הנסוגה מאד אשר סרה הרבה מדרך ד'" (הרב קוק זצ"ל, אורות קמח).

כשנלך בדרכו של הכהן הגדול – נזכה לראות עין בעין בהתקיימות דברי רבי עקיבא "אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין ומי מטהר אתכם, אביכם שבשמים שנאמר: וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, ואומר: מקוה ישראל ד', מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקב'ה מטהר את ישראל" (יומא פה, ב).

בברכת שנה טובה וגמר חתימה טובה

בציפייה לישועה השלמה,

הרב דב ביגון