הדפסה
מעגל השנה - ספירת העומר

ספירת העומר


ש: האם יש לחזור על ספירת העומר אם נאמרה לפני צאת הכוכבים?ת: ספירת העומר פחות חמורה מאשר קריאת שמע, שקריאת שמע היא מצוה מן התורה וספירת העומר היא מצוה מדרבנן לפי רוב הפוסקים, עכשיו שאין לנו בימ"ק ואין אנו מקריבים את העומר וכיון שהזמן בין שקיעת החמה וצאת הכוכבים, הנקרא בין השמשות, הוא ספק יום ספק לילה וספק מדרבנן להקל, לכן כתוב בשולחן ערוך. "והמדקדקים אינם סופרים עד צאת הכוכבים וכן ראוי לעשות". ז"א שאין חובה גמורה ורק לכתחילה יש לעשות כן, אבל במ"ב מביא דעה שבכ"ז יש לחזור ולספור בלי ברכה בהתאם לדעה שאף בזמנינו ספירת העומר מן התורה וספיקה להחמיר.
בסכום, כתוב בלוח של הרבנות הראשית, שאם ספר לפני צאת הכוכבים, שיש לחזור ולספור בלי ברכה.
(וכל זה אמור אחרי שקיעת החמה, אבל לפני השקיעה אין לספור בשום פנים).