הדפסה
מעגל השנה - סוכות

מהלכות חג הסוכות

הלכות חג סוכה

  • דפנות - יש לבנות לסוכה (לפחות) שלוש דפנות. יש להקפיד שהדופן תגיע עד סמוך לקרקע. העושים דפנות הסוכה מסדינים, יקפידו להדקם היטב, כך שלא יתנדנדו הרבה. ובדפנות כאלו טוב למתוח רצועות "לבוד", הנמכרות כיום עם סוכות לנצח.
  • סכך - אסור להעמיד הסכך על ידי דבר שפסול לסכך בעצמו. על כן לא יעמיד הסכך על מסגרת המתכת של הסוכה במישרין, אלא ישים על המסגרת קרשים דקים, ועליהם ישים הסכך. מאותה סיבה, אם חושש שהסכך יעוף, לא יקשור אותו בחוטים רגילים (אשר מקבלים טומאה, ולכן פסולים לסכך). עם חלק מסוגי ה"סכך לנצח" נמכרים חוטים מיוחדים, שאפשר להשתמש בהם.
  • פרגולה - כשרוצה לבנות סוכה מתחת לפרגולה - אם קורות הפרגולה דקות ויש ביניהן רווח של לפחות 24 ס"מ, אפשר להקל בלי חשש. גם אם הקורות אינן כה דקות והרווחים אינם כה גדולים, אפשר להקל לכתחילה לשים את הסכך על גבי הפרגולה, בתנאי שהרווחים שבין הקורות עבים מן הקורות עצמן (וכך שכיח) ומסכך ביניהן בצפיפות.
    כל זה לכתחילה. אך יש מקום גם להקל יותר, ולסכך מתחת או על גב פרגולה בכל מקרה שהשטח המקורה על ידי הפרגולה קטן מן השטח החשוף. ויסכך בצפיפות, כדי שגם בלי הפרגולה תהיה צילתה מרובה מחמתה.
  • קישוטים - כאשר חושש מגשם, מותר להוריד בחול המועד את הקישוטים (אך לא ביום טוב ובשבת). וינהג בהם מנהג כבוד כל ימי החג.
  • ישיבה בסוכה - יש לאכול בסוכה (ולברך "לישב בסוכה") אם אוכל כמות של כביצה (58 סמ"ק) לחם או מזונות (וכשאוכל מזונות, יכוון בברכה גם על ישיבתו בסוכה, וישהה קצת). מצווה לישון בסוכה.

חול המועד

  • "חול המועד אסור בקצת מלאכות, ומותר בקצתן" (שולחן ערוך). והדברים שהתירו הם מלאכה לצורך המועד, או כדי למנוע הפסד, ועוד. ואף שרבים נוהגים היתר, שורת ההלכה היא לא לעבוד בחול המועד (חוץ מהאופנים שהתירו), ולהקדיש את ימי המועד לשמחת החג, לזמן משפחתי וללימוד תורה.

חסד

  • מצווה מיוחדת לשמוח בחג הסוכות. כך כתב הרמב"ם על מצווה זו: "וכשהוא אוכל ושותה חייב להאכיל לגר ליתום ולאלמנה עם שאר העניים האומללים; אבל מי שנועל דלתות חצרו ואוכל ושותה הוא ובניו ואשתו, ואינו מאכיל ומשקה לעניים ולמרי נפש, אין זו שמחת מצווה, אלא שמחת כרסו". על כן, מצווה מיוחדת להרבות בצדקה ובחסד לקראת חג הסוכות ובמהלכו.