הדפסה
מעגל השנה - ל"ג בעומר

סדר התפילות בקבר רשב''י


תפילה
הגמרא אומרת שיכול רבי שמעון בר יוחאי לפטור את כל העולם כולו מן הדין. וכתוב בזוהר הקדוש שתפילתם של ישיני עפר אלו עושה רושם גדול בשמים (זוהר ת"כ דף ת"ז) והעולם מתקיים בזכותם. לכן אנחנו משתטחים על קברו ומבקשים ממנו שיתפלל עלינו ועל עם ישראל כולו.
שלום עליך אדוני הצדיק, שלום לך ושלום על משכבך, שלום על נפשך הקדושה והטהורה. אשריך שזכית ללכת בדרכי יוצרך ולעבדו וליראה אותו, ועשית מצות ומעשים טובים, על כן גדול שכרך, והקדוש ברוך הוא יחיש תחיתך וימהר עמידתך, ונזכה ונחיה לראות פניך המאירים ומזהירים כזהר הרקיע?, ו?זכותך יעמד לנו ותורתך מגן בעדנו, ותהיה נשמתך צרורה בצרור החיים והשלום את ה' אלקים: יעלזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם: רננו צדיקים בה' לישרים נאוה תהילה אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה:
אנא ה', אבינו מלכנו, אבינו אב הרחמן, עשה למען שמך הגדול, ולמען זכות אברהם יצחק ויעקב ומשה ואהרן ויוסף ודוד ופנחס ושלמה, ולמען זכות כל הצדיקים והחסידים, ולמען זכות רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו, ותחוס ותחמל ותרחם עלי ועל כל בית ישראל, ותחינו חיים ארכים טובים ומתקנים, ותפרש עלינו סכת שלומך, ותקננו בעצה טובה מלפניך, ותמלא ידינו מברכותיך, ומעשר מתנות ידיך, ותורנו הדרך הטוב אשר נלך בו והמעשה אשר נעשה:
(מלשון חכמים לרבי יוסף חיים זיע"א. ויוסיף תפילה על הכלל ועל הפרט לפני בורא עולם בזכות הצדיק).
לימוד
טוב ללמוד מתורת הצדיק ולהזכיר מעשיו על קברו (זוהר, זכור א'): ובמיוחד טוב לקרוא מהזוהר הקדוש ליד קברו של הרשב"י ובנו, שעל פי הכתוב בזוהר בזכות לימוד זה יצאו מהגלות ברחמים.
אמר רבי אבא לא סיים בוצינא קדישא למימר חיים עד דאשתככו מלוי. ואנא כתבנא סברנא למכתב טפי ולא שמענא ולא זקיפנא רישא דנהורא הוה סגי ולא הוה יכילנא לאסתכלא. אדהכי אזדעזענא. שמענא קלא דקארי ואמר "ארך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך''. שמענא קלא אחרא "חיים שאל ממך - נתת לו". כל ההוא יומא לא אפסיק אשא מן ביתא ולא הוה מאן דמטי לגביה דלא יכילו דנהורא ואשא הוה בסוחרניה. כל ההוא יומא נפילנא על ארעא וגעינא. בתר דאזיל אשא חמינא לבוצינא קדישא קדש הקדשים דאסתלק מן עלמא אתעטף שכיב על ימיניה ואנפוי חייכין.
קם רבי אלעזר בריה ונטיל ידוי ונשיק לון ואנא לחיכנא עפרא דתחות רגלוי. בעו חברייא למבכי ולא יכילו למללא. שארו חברייא בבכיה ורבי אלעזר בריה נפיל תלת זמנין ולא יכיל למפתח פומיה. לבתר פתח ואמר: אבא אבא. תלת הוו. חד אתחזרו. השתא תנוד חיותא, צפראן טאסין משתקען בנוקבאן דימא רבא וחברייא כלהו שתיין דמא.
קם רבי חייא על רגלוי ואמר: עד השתא בוצינא קדישא מסתכל עלן. השתא לאו הוא עידן אלא לאשתדלא ביקריה. קם רבי אלעזר ור' אבא, נטלו ליה בטיקרא דסיקלא. מאן חמא ערבוביא דחברייא וכל ביתא הוה סליק ריחין. סליקו ביה בפורייה ולא אשתמש ביה אלא ר' אלעזר ור' אבא. אתו טריקין ומארי תריסין דכפר צפורי והוו בני מרוניא צווחין בקטירין דחשיבו דלא יתקבר תמן. בתר דנפק פורייא הוה סליק באוירא ואשא הוה להיט קמיה. שמעו קלא: 'עולו ואתו ואתכנשו להילולא דרבי שמעון יבא שלום ינוחו על משכבותם'.
כד עאל למערתא שמעו קלא במערתא: "זה האיש מרעיש הארץ מרגיז ממלכות" כמה פטרין ברקיעא משתככין ביומא דין בגינך דנא רשב"י דמאריה משתבח ביה בכל יומא. זכאה חולקיה לעילא ותתא. כמה גניזין עלאין מסתמרן ליה. עליה אתמר 'ואתה לך לקץ ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימין': (אדרא זוטא דף רצו/א)
טוב לקרוא "פתח אליהו", "אדרא רבא", תהלים (בשעות היום). וטוב לומר מהזוהר הקדוש.
§ עמוד ע"ד פרשת אחרי ר' אלעזר וכו' - עמוד ע"ה ולא תיחוב לגבה;
§ עמוד קע"ב פתח ואמר על הר - עמוד קע"ג וירושלים שמה ודאי;
§ עמוד קט"ו פרשת בחוקותי ואף גם זאת – עד סוף הפרשה;
§ עמוד קצ"ט פתח ואמר ואתה וכו' - עמוד קצ"ט ונקה לא אנקך;
§ עמוד קצ"ב ה' בצאתך משעיר וכו' - עמוד קצ"ג את שיבותך;
§ עמוד ר"ב פתח ואמר כי תצור וכו' - עמוד ר"ג יכפר עליהם;
שמחה
כתב מהרח"ו בשער הכוונות, שיש להרבות ביום זה בשמחה, כמו שסיפר רבנו האר"י ז'ל, שכך היה רצונו של רשב"י שישמחו ביום זה. ועל כן טוב לשיר שיר קודש זה שחובר ע"י הרב שמעון לביא זצוק"ל שרמוזים בו סודות גדולים מענין הרשב"י זיע"א ובכללם שהיה כעין כהן גדול " לבושי חשן " שאוהב את עם ישראל, מוסר נפשו עליהם ויכול לכפר על כולם.
בר יוחאי נמשחת אשריך שמן ששון מחבריך:
(מלכות) בר יוחאי שמן משחת קדש, נמשחת ממדת הקדש, נשאת ציץ נזר הקדש, חבוש על ראשך פארך.
(יסוד) בר יוחאי מושב טוב ישבת, יום נסת יום אשר ברחת, במערות צורים שעמדת, שם קנית הודך והדרך.
(נצח הוד) בר יוחאי עצי שטים עומדים, למודי ה' הם לומדים, אור מפלא אור היקוד הם יוקדים, הלא המה יורוך מורך.
(תפארת) בר יוחאי ול?ש?דה תפוחים, עלית ללקט בו מרקחים, סוד תורה כציצים ופרחים, נעשה אדם נאמר בעבורך.
(גבורה) בר יוחאי נאזרת בגבורה, ובמלחמת אש-דת השערה, וחרב הוצאת מתערה, שלפת נגד צורריך.
(חסד) בר יוחאי למקום אבני שיש, הגעת ופני אריה ליש, גם גלת כותרת על עיש, תשורי ומי ישורך.
(בינה) בר יוחאי בקדש הקדשים, קו ירוק מחדש חדשים, שבע שבתות סוד חמשים, קשרת קשרי שין קשריך.
(חכמה) בר יוחאי יוד חכמה קדומה, השקפת לכבודה פנימה, שלשים ושתים נתיבות ראשית תרומה, את כרוב ממשח זיו אורך.
(כתר) בר יוחאי אור מפלא רום מעלה, יראת מלהביט כי רב לה, תעלומה ואין קורא לה, נמת עין לא תשורך.
בר יוחאי אשרי יולדתך, אשרי העם הם לומדך, ואשרי העומדים על סודך, לבושי חשן תמיך ואוריך:
מערת הרשב"י
הגמרא מספרת שאליהו הנביא נמצא לעיתים בפתח מערתו של רשב"י. וכשבא רבי חיים בן עטר בעל אור החיים הקדוש לקבר הרשב"י הוא זחל על ארבעתיו במעלה ההר לגודל קדושת הרשב"י, אחר כך זכה להרגיש במקום ריח גן עדן בעת לימוד התורה שם. וכשבא רבי יוסף חיים בעל הבן איש חי זיע"א לארץ ישראל, עלה לציון הרשב"י ומרוב שמחה של קדושה חיבר במקום שיר קודש זה שיש בו שבחי הרשב"י וגודל כוחו לזמר עריצים ולהציל את כלל ישראל. על יאמרו אותו בשמחה כתפילה בכוונה רבה.
ואמרתם כה לחי, רבי שמעון בר יוחאי:
איש אלקים קדוש הוא, אשרי עין ראתהו, לב חכם ישכיל פיהו, אדוננו בר יוחאי. ואמרתם:
ברוך הוא מפי עליון, קדוש הוא מהריון, מאור גליל העליון, אדוננו בר יוחאי. ואמרתם:
גבור ואיש מלחמה, בדת תורה תמימה, מלא מדע וחכמה, אדוננו בר יוחאי. ואמרתם:
דרש כל תעלומות, בעז ותעצומות, עלה מעלות רמות, אדוננו בר יוחאי. ואמרתם:
החבא בתוך מערה, מפני הגזרה, שם למד סתרי תורה, אדוננו בר יוחאי. ואמרתם:
ושם נברא מעין לו, וחרוב למאכלו, מה טוב חלקו וחבלו, אדוננו בר יוחאי. ואמרתם:
זכר צדיק לברכה, דין ריכא ובר ריכא, זכה רבים וזכה, אדוננו בר יוחאי. ואמרתם:
חדש כ?מ?ה הלכות, הם במשנה ערוכות, זה המרגיז ממלכות, אדוננו בר יוחאי. ואמרתם:
טהר את עיר טבריה, עשה אותה נקיה, הודו לו משמיא, אדוננו בר יוחאי. ואמרתם:
ידע כל הנסתרות, דבריו עושים פרות, בטל כמה גזרות, אדוננו בר יוחאי. ואמרתם:
כל ימיו אשר חיה, אות הקשת לא נהיה, כי הוא אות עולם היה, אדוננו בר יוחאי. ואמרתם:
לכל ישראל האיר, בסוד תורה הבהיר, כאור החמה מזהיר, אדוננו בר יוחאי. ואמרתם:
מקום בחר בשמיא, עם הנביא אחיה, זה מבני עליה, אדוננו בר יוחאי. ואמרתם:
נחמד מאד למעלה, זכה ליקר וגדלה, כתר עליון לו נגלה, אדוננו בר יוחאי. ואמרתם:
סיני סיני לו נקרא, ארי שבחבורה, ממנו תצא תורה, אדוננו בר יוחאי. ואמרתם:
עשה שבעים תקונים, יקרים מפנינים, בם תקן העליונים, אדוננו בר יוחאי. ואמרתם:
פתח את פיו בחכמה, הוציא אור תעלומה, תקן זהרי חמה, אדוננו בר יוחאי. ואמרתם:
צדיק יסוד העולם, גלה מדרש הנעלם, יכול לפטור העולם, אדוננו בר יוחאי. ואמרתם:
קולו זמר עריצים, והכרית את הקוצים, והציל הלחוצים, אדוננו בר יוחאי. ואמרתם:
ראה פניו מאירים, בשבתו עם חברים, עת גלה סוד נסתרים, אדוננו בר יוחאי. ואמרתם:
שלום רב על משכבו, מה יפיו ומה טובו, דובר אמת בלבבו, אדוננו בר יוחאי. ואמרתם:
תורתו מגן לנו, היא מאירת עינינו, הוא ימליץ טוב בעדנו, אדוננו בר יוחאי. ואמרתם:
צדקה
בשעה שאדם נמצא במקום קדוש זה, יש בכוחו להתעלות ולכן יפריש סכום כסף לצדקה, לישיבה או לבית הכנסת. ויותר טוב שיפריש כסף כדי שיקנה בו ספרי קודש לילדיו ויאמר:
"הריני מפריש סכום כסף זה לזכות רבי שמעון בר יוחאי זיע"א. והריני מקבל על עצמי בלי נדר להתחזק בעבודת ה' יתברך ובמיוחד הריני מקבל על עצמי: (ויאמר אחד מאלו או דבר אחר שיקבל על עצמו):
להניח תפילין יום יום לשמור טהרת המשפחה
לשמור שבת כהלכתה ללמוד תורה יום יום
לשלוח בני לחינוך דתי לשמור פי מלשון הרע
להיזהר מכעס וגאווה.
והריני מבקש מהצדיקים הקבורים פה, שיתפללו עלי לפני בורא עולם, שיחזירני בתשובה שלימה יחד עם כל עמו בית ישראל, ויפתח ליבנו בתורתו, וישים בליבנו אהבתו ויראתו לעשות רצונו ולעובדו בלבב שלם. אכי"ר.
הסברים

"ואהבת לרעך כמוך" - זה כלל גדול בתורה
בספר מגיד מישרים (פרשת אמור) כתב מרן רבי יוסף קארו זצ"ל בשם מגיד מלאך משמים שגילה לו כי רבי שמעון בר יוחאי שמח שמחה גדולה כשעוסקים בתורה ליד קברו. האר"י ז'ל גילה לנו שבמיוחד ביום ההילולא שלו ביום ל"ג בעומר יש שמחה גדולה בשמים, ואם אדם נוהג בדרך נכונה הוא יכול להדבק ברשב"י בתורתו.
ביום זה נפטר ר' שמעון בר יוחאי, ובו ביום זה הרשו לו מן השמים לגלות סודות רבים. דור קודם לכן פסקה ביום זה המגפה מתלמידי רבי עקיבא. עשרים וארבע אלף תלמידים שהיו לו לרבי עקיבא מתו בין פסח לעצרת בגלל שלא נהגו כבוד זה לזה ופסקו מלמות ביום זה. אחרי מותם היה העולם שמם מתורה וכואב על חורבנה. כאב זה התווסף לכאב על הגלות ובית המקדש השני שנחרב באותו דור בגלל שנאת חינם.
הזוהר הקדוש – תורה של אור
"בדא יפקון מן גלותא ברחמי" - הלך רבי עקיבא ולימד תורה לחמישה תלמידים מיוחדים שיתקנו מה שקלקלו הראשונים. רבי שמעון בר יוחאי, רבי יהודה בר אלעאי, רבי מאיר בעל הנס, רבי יוסי ורבי נחמיה. ככל שתלמידים אלו גדלו בתורה כך גדלה בתוכם האהבה והארת הפנים איש לרעהו ולכל העולם. "אור מ?פלא". מרוב הארה התגלה דרכם הזוהר הקדוש שבכוחו יהיה אפשר לצאת מהגלות ולבנות את הבית השלישי ברחמים.
"הוציא או?ר ת?עלומה" כתבו ר' שמעון ובני חבורתו את החכמה הזו בספר הזוהר בצורת משלים ורמזים. כך הבטיחו את מסירת החכמה המיוחדת הזו למיוחדים שבחכמים. שלא יפלו בידי מי שאינו ראוי, ולא ישתמשו בהם קודם זמנם.
תורה שמביאה גאולה
"החב?א ב?תוך מערה" ידעו הרומאים שדבריו ותורתו של רבי שמעון בר יוחאי עלולים למוטט את מלכותם, מלכות הרשעה, ורדפו אחריו להורגו. שלוש עשרה שנה התחבאו ר' שמעון בר יוחאי ובנו ר' אלעזר במערה והתעלו בתורה, עד שמת הקיסר והם יכלו לצאת מהמערה וללמד תורה בלי חשש.
בשעה שנפטר קדוש ה' הרשב"י ז'ל יצאה בת קול ואמרה "זה האיש מרעיש הארץ מרגיז הממלכות". כי איש זה גרם בעוצם קדושתו ובלימוד תורתו שתרעש הארץ, שתיפול מלכות הרשעה ושיבנה בית המקדש. (סוף אידרא רבא).
"בש?ב?תו עם חברים" - כל תקופת הגלות היה הספר הזה נמצא רק בידי יחידים בודדים ששמרוהו מכל משמר. רק אחרי יותר מאלף ארבע מאות שנים, בדורו של האר"י הקדוש החלה להתגלות מעט חכמת הנסתר הזו, יהודים החלו לעלות לארץ ישראל ונחלש כוחה של הטומאה.
"קולו ז?מ?ר עריצים" - בדורנו זכינו והתחזק הישוב היהודי הרבה יותר, כוחה של הטומאה נחלש עוד ועוד. " תור?תו? מגן לנו " רבים מאוד רוצים בדורנו להדבק בר' שמעון בר יוחאי ובתורתו. וצריך קדושה וטהרה גדולה על מנת להבין חכמה יקרה זו, ולהביא באמצעותה גאולה לעולם.
פרידה מקבר הצדיק
כתב הבן איש חי כי בשעה שיוצא מהציון ונפרד מהצדיק יעשה תנועה בידו לכיון ציון הצדיק כאדם שנפטר מרבו: שלום רב על משכבו, מה יפיו ומה טובו, דובר אמת בלבבו, אדוננו בר יוחאי.
---------------------------------
אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרין, ומי מטהר אתכם, אביכם שבשמים. ואומר, מקוה ישראל יי, מה מקוה מטהר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל: