הדפסה
מעגל השנה - יום העצמאות

הקמת מדינת ישראל

מתוך דברי הרבנים הראשיים הראשונים שבזמן הקמת המדינה

הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל:

"היום הזה נהיית לעם לה' אלוקיך! כי ביום הזה התפרקנו מעול שעבוד מלכות זרה בצורה מנדטורית בארץ ישראל שרצתה להחניק אותנו עד מוות, ומאימת מלחמת ממלכות שמסביבנו שדימו לשעבדנו שעבוד עולם. הכרזה נועזת זאת, שלא האמינו לה כל מלכי ארץ, עשתה את כל עם ישראל, שבארץ ובתפוצות, לעם עצמאי וריבוני בארצו ובכל משטרי חייו, נתנה אומץ וגבורה לצבאות ה', הם צבאות ישראל במלחמת גאולתו כאריות והצליחו נגד כל הקמים עלינו מסביב, והיא אשר פתחה שערי ארץ לפני עם ישראל מכל פזורי הגולה אל ארץ נחלת ה', והיא אשר נתנה לעם ישראל את מקומו המכובד בין כל העמים...יום זה, הוא יום טוב לישראל היושב בארצו ובכל תפוצות פזוריו לדורותינו ולדורות עולם להודות לה' חסדו ולהגיד בקול זמרה וצהלה הלל ותהילה – "זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו' ". (הצפה והבקר, ה' באייר תש"ט)

הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג:

"על יום העצמאות קורא אני: 'זה היום אשר עשה ה' נגילה ונשמחה בו'. כבר דרשו רבותינו ז'ל: "איני יודע במי נשמח, אם בו ביום או בו, בהקב'ה, כבר בא שלמה ופירש 'נגילה ונשמחה בך', בך בהקב'ה, בך בתורתך, בך ביראתך, בך בישועתך". אם כי גדול הוא היום הזה מאד מאד, מהבחינה הלאומית ההיסטורית - יום עצמאות ישראל הראשון מאז כשל נסיוננו לתקומת ישראל ביד שמעון בר כוכבא - וזכאים אנו לשמוח בו ביום, הלא עוד יותר נשגב ונאדר, ונורא הוד - ושיא ושגב לו - מבחינת הערכים הנצחיים, שכן הוא מהווה את תחילת מילוי דבר אלוקים ביד נביאיו, שכן הוא פותח פתח, אם כי עדיין צר וקטן, העתיד להתרחב לפתח עולם למילוי ייעודי הנביאים לישראל ולעמים כולם בציון ומציון, כחזון ישעיהו בן אמוץ ומיכה המורשתי, וכמרומז כבר בתורת משה איש האלוקים. אראנו ולא מרחוק, אשורנו מקרוב, נגילה ונשמחה בך". (הדאר תש"ח)

"הקמת מדינת ישראל בארץ האבות והנביאים, אחרי חורבן נורא ואיום בן אלפיים שנה ועם גמר השמדת שליש האומה בידי רשעי הגויים.

הפלא הגדול הלזה הוא יותר מאתחלתא דגאולה לישראל. הוא התחלת תיקון העוול העולמי...שהאנושות כולה כל כך חייבת לה (-ליהדות) וזה ראשית צמיחת תיקון העולם כולו אשר עליו ניבאו נביאנו זה שלושת אלפים שנה". (תש"ט, י' גולדשלג, שנה בשנה, תש"ן, עמ' 451-450).

הרב צבי יהודה קוק

"ולעומת מה שנאמר: "האם זו המדינה שאותה חזו נביאינו?", אומר אני: זוהי המדינה שחזו הנביאים. כמובן, אין המדינה בתכלית השלמות, אולם נביאינו ורבותינו, ממשיכיהם, אמרו שהמדינה תהיה כזו: זרע אברהם, יצחק ויעקב ישובו ויקימו בה תקומה יישובית ושלטון מדיני עצמאי; לא נאמר לנו אם יהיו הם צדיקים או שאינם צדיקים. אומר הנביא: "בקבצי את בית ישראל... וישבו על אדמתם... וישבו עליה לבטח ובנו בתים ונטעו כרמים..." (יחזקאל כ"ח כ"ה) - נטיעת כרמים נאמרה, הקמת ישיבות לא נאמרה... אמנם מתוך חזרת ישראל אל אדמתם נביא לידי הגדלת התורה והאדרתה, אולם הצעד הראשון - ישראל על אדמתם"... בפרק ל"ו ביחזקאל ניתנה תכנית הגאולה: "וקידשתי את שמי", מתוך "ולקחתי אתכם מן הגויים וקבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם". רק אחר כך "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם... ועשיתי את אשר בחוקי תלכו". תשובה שלימה של העם תבוא רק אחרי קיבוץ הגלויות.

נכתב ע"י הרב אלי רייף