גמרא

   גולגלות בארון סנהדרין דף פב

גולגלות בארון סנהדרין דף פב

סנהדרין דף פב עמוד א ואמר רבי חייא בר אבויה: כתוב על גלגלתו של יהויקים: "זאת ועוד אחרת". זקינו דרבי פרידא אשכח ההוא גולגלתא דהות שדיא בשערי ירושלים וה...

המשך קריאה: גולגלות בארון סנהדרין דף פב
  בחירתו האחרונה של אחאב סנהדרין דף פט

בחירתו האחרונה של אחאב סנהדרין דף פט

בחירתו האחרונה של אחאב "להודיע שעצת ה' הוא תקום ולא תועיל תחבולה להנצל ממנה אם לא על צד התשובה אל הש"י כי אז ינחם על הרעה [1] ". סנהדרין דף פט עמוד א...

המשך קריאה: בחירתו האחרונה של אחאב סנהדרין דף פט
כליאת יצר עבודה זרה סנהדרין סד

כליאת יצר עבודה זרה סנהדרין סד

סנהדרין דף סד עמוד א ויזעקו בקול גדול אל ה' אלהיהם מאי אמור? אמר רב יהודה ואיתימא רב יונתן: בייא בייא! היינו דאחרביה לביתא וקליא להיכלא, וקטלינהו לצדי...

המשך קריאה: כליאת יצר עבודה זרה סנהדרין סד
עדים זוממים – הרגו אין נהרגים מכות דף ה

עדים זוממים – הרגו אין נהרגים מכות דף ה

עדים זוממים – הרגו אין נהרגים מכות דף ה עמוד ב מתני'. אין העדים זוממין נהרגין עד שיגמר הדין, שהרי הצדוקין אומרים: עד שיהרג, שנאמר: נפש תחת נפש. אמרו ל...

המשך קריאה: עדים זוממים – הרגו אין נהרגים מכות דף ה
הבחירה לעצום עיניים  מסכת סנהדרין דף קיג

הבחירה לעצום עיניים מסכת סנהדרין דף קיג

הבחירה לעצום עיניים מסכת סנהדרין, דף קיג' עמוד א'. והיתה העיר חרם לה' וישבע יהושע בעת ההיא לאמר ארור האיש לפני ה' אשר יקום ובנה את העיר הזאת את יריחו...

המשך קריאה: הבחירה לעצום עיניים מסכת סנהדרין דף קיג
דוד ובת שבע   סנהדרין קז

דוד ובת שבע סנהדרין קז

דוד ובת שבע סנהדרין קז. הפעם ארשה לעצמי לשלב שאלות תוך כדי ציטוט הגמרא: אמר רב יהודה אמר רב: לעולם אל יביא אדם עצמו לידי נסיון, שהרי דוד מלך ישראל הבי...

המשך קריאה: דוד ובת שבע סנהדרין קז
 גחזי סהנדרין דף ק

גחזי סהנדרין דף ק

גיחזי סנהדרין דף ק עמוד א אמר רבי יוחנן: מפני מה נענש גיחזי - מפני שקרא לרבו בשמו, שנאמר ויאמר גחזי אדני המלך זאת האשה וזה בנה אשר החיה אלישע. "בשכבר...

המשך קריאה: גחזי סהנדרין דף ק
 הגורמים לחורבן נוב סנהדרין צה

הגורמים לחורבן נוב סנהדרין צה

האחריות לחורבן נוב עיר הכוהנים "אשמתי היא הצייתנות שלי, כניעתי לחובת השירות ולחובת השירות המלחמתי, לשבועת האמונים לדגל ולשירות. נוסף על כך מאז תחילת ה...

המשך קריאה: הגורמים לחורבן נוב סנהדרין צה