גמרא

למה נקראת עבודת כוכבים

למה נקראת עבודת כוכבים

ייחודו של איסור חמה לבנה וכוכבים מבחינה אמונית בכמה דברים נבדלה עבודת גרמי השמים משאר סוגי עבודה זרה. ראשית מוקדש עבורה פסוק מיוחד: (יט) וּפֶן־תִּשָּׂ...

המשך קריאה: למה נקראת עבודת כוכבים
מסכת עבודה זרה דף סז עמוד ב

מסכת עבודה זרה דף סז עמוד ב

(האוניה) תסאוס עוגנת ב נמלה של אתונה. לאחר זמן רב נראה כי ה עץ ממנה מורכבת הספינה מתחיל להרקיב. מתקבלת ההחלטה להחליף את קורות הספינה אחת אחרי השנייה,...

המשך קריאה: מסכת עבודה זרה דף סז עמוד ב
 יין נסך בימינו

יין נסך בימינו

'הרב, ההורים שלי השלימו סוף סוף עם החזרה שלי בתשובה, ואבא שלי אפילו הודיע לי שיתחיל לעשות לנו קידוש בשבת. הוא מחלל שבת. אסור לי לשתות מקידוש שהוא עושה...

המשך קריאה: יין נסך בימינו
עבודה זרה - כלי בית חוניו

עבודה זרה - כלי בית חוניו

תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף נב עמוד ב בעא מיניה ר' יוסי בן שאול מרבי: כלים ששימשו בהן בבית חוניו, מהו שישתמשו בהן בבית המקדש? וקא מיבעיא ליה אליבא דמ...

המשך קריאה: עבודה זרה - כלי בית חוניו
מסכת עבודה זרה - עבודת כוכבים

מסכת עבודה זרה - עבודת כוכבים

מסכת עבודה זרה דף מב עמוד ב – דף מג עמוד ב מתני'. המוצא כלים ועליהם צורת חמה, צורת לבנה, צורת דרקון - יוליכם לים המלח; רבן שמעון בן גמליאל אומר: שעל ה...

המשך קריאה: מסכת עבודה זרה - עבודת כוכבים
סיום  מסכת עבודה זרה דף עו עמוד ב

סיום  מסכת עבודה זרה דף עו עמוד ב

סיום מסכת עבודה זרה דף עו עמוד ב מר יהודה ובאטי בר טובי הוו יתבי קמיה דשבור מלכא, אייתו לקמייהו אתרוגא, פסק אכל, פסק והב ליה לבאטי בר טובי, הדר דצה עש...

המשך קריאה: סיום  מסכת עבודה זרה דף עו עמוד ב
גדול בחכמה ובמניין וביטול גזירות

גדול בחכמה ובמניין וביטול גזירות

מסכת עבודה זרה דף לו עמוד א דריש רבי שמלאי בנציבין: שמן - ר' יהודה ובית דינו נמנו עליו והתירוהו, קסבר: נותן טעם לפגם מותר; אלא לדידך דאמרת דניאל גזר ע...

המשך קריאה: גדול בחכמה ובמניין וביטול גזירות
מים גלויים וביטול גזירות

מים גלויים וביטול גזירות

מסכת עבודה זרה דף ל עמוד א רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו: יין מזוג אין בו משום גילוי, יין מבושל אין בו משום ניסוך. איבעיא להו: יין מבושל, יש בו משום גילו...

המשך קריאה: מים גלויים וביטול גזירות