גמרא

מסכת זבחים דף נו עמוד ב

מסכת זבחים דף נו עמוד ב

הפסח אינו נאכל אלא בלילה, ואינו נאכל אלא עד חצות מסכת זבחים דף נז עמוד ב הפסח אינו נאכל. מאן תנא? אמר רב יוסף: רבי אלעזר בן עזריה היא; דתניא, רבי אלעז...

המשך קריאה: מסכת זבחים דף נו עמוד ב
מסכת זבחים דף מד עמוד ב- דף מה עמוד א

מסכת זבחים דף מד עמוד ב- דף מה עמוד א

"אף על פי שנהרס הבנין הקדוש ונחרב... לא זזה הקדושה הפנימית הקבועה בתוכיותה של הנשמה הישראלית, שממנה נובע הוא כח השפה הקדושה... עד כדי להיות תשלומין גם...

המשך קריאה: מסכת זבחים דף מד עמוד ב- דף מה עמוד א
מסכת זבחים דף מ עמוד א

מסכת זבחים דף מ עמוד א

תניא, למעלה אומר: קרן קרנות - שתים, למטה הוא אומר: קרן קרנות - ארבע, דברי ר"ש; ר' יהודה אומר: אינו צריך, הרי הוא אומר באהל מועד, על כל האמור באהל מועד...

המשך קריאה: מסכת זבחים דף מ עמוד א
מסכת זבחים דף לא עמוד ב

מסכת זבחים דף לא עמוד ב

"בתקופה מסוימת התעוררה בעיה בקהילתי: כל הכוהנים איחרו לתפילת השבת, ובגללם לא זכינו לשמוע בתפילת שחרית את ברכת הכוהנים. שאלתי את רב עירנו דאז, הרב דוד...

המשך קריאה: מסכת זבחים דף לא עמוד ב
מסכת זבחים דף כד עמוד ב

מסכת זבחים דף כד עמוד ב

מסכת זבחים דף כד עמוד ב אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: כל מקום שנאמר אצבע וכהונה - אינה אלא ימין. קא סלקא דעתין תרתי בעינן, כדכתיב: ולקח הכהן מדם הח...

המשך קריאה: מסכת זבחים דף כד עמוד ב
מסכת זבחים דף יט עמוד א

מסכת זבחים דף יט עמוד א

בעי רבי זירא: תפילין מהו שיחוצו? אליבא דמאן דאמר: לילה לאו זמן תפילין הוא לא תבעי לך, כיון דלילה חייצי - יום נמי חייצי, כי תיבעי לך - למ"ד: לילה זמן ת...

המשך קריאה: מסכת זבחים דף יט עמוד א
מסכת זבחים דף ט עמוד ב-י עמוד א

מסכת זבחים דף ט עמוד ב-י עמוד א

מחשבים מעבודה לעבודה מסכת זבחים דף ט עמוד ב – י עמוד א איתמר: שחטה לשמה לזרוק דמה שלא לשמה - רבי יוחנן אמר: פסולה, וריש לקיש אמר: כשירה. ר' יוחנן אמר...

המשך קריאה: מסכת זבחים דף ט עמוד ב-י עמוד א
מסכת זבחים דף ב עמוד א

מסכת זבחים דף ב עמוד א

"התחיל דבזבחים הדין שלא נזבחו לשמן כשרים אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, והלימוד סדר הקדשים הוא נגד הקרבת קדשים וצריך גם כן לעסוק בסדר קדשים לשמה.." (הרב...

המשך קריאה: מסכת זבחים דף ב עמוד א