גמרא

מסכת זבחים דף קיג עמוד ב

מסכת זבחים דף קיג עמוד ב

איכא דאמרי, איתיביה ר"ל לרבי יוחנן: איה מתי מבול? איה מתי נבוכדנאצר? מאי לאו מדהני הוו, הני נמי הוו! מידי אירי'? הא כדאיתיה והא כדאיתיה. איתיביה: מכל...

המשך קריאה: מסכת זבחים דף קיג עמוד ב
חזרת קרבנות לעתיד לבוא – לסיום מסכת זבחים

חזרת קרבנות לעתיד לבוא – לסיום מסכת זבחים

חזרת קרבנות לעתיד לבוא – לסיום מסכת זבחים בעינינו המודרניות, קשה להבין את עניין הקרבנות, וקשה להתפלל בכנות לחזרתו. אף על פי כן אנו מצווים לומר: "והשב...

המשך קריאה: חזרת קרבנות לעתיד לבוא – לסיום מסכת זבחים
מסכת זבחים דף קטו עמוד ב

מסכת זבחים דף קטו עמוד ב

תניא: עד שלא הוקם המשכן - הבמות מותרות, ועבודה בבכורות, והכל כשירין להקריב בהמה חיה ועוף, זכרים ונקבות, תמימין ובעלי מומין, טהורין אבל לא טמאין, והכל...

המשך קריאה: מסכת זבחים דף קטו עמוד ב
מסכת זבחים דף קא עמוד א

מסכת זבחים דף קא עמוד א

מסכת זבחים דף קא עמוד א לעילוי נשמת יונתן יוסף בן אברהם קפלן. נלב"ע ד אב תשע"ח. תניא: מפני אנינות שרפוה, לכך נאמר כאלה, דברי רבי נחמיה; רבי יהודה ור"ש...

המשך קריאה: מסכת זבחים דף קא עמוד א
מסכת זבחים דף צז עמוד ב

מסכת זבחים דף צז עמוד ב

אין עשה דוחה לא תעשה שבמקדש יקדש - להיות כמוה, הא כיצד? אם פסולה היא - תפסל, [ואם] כשרה היא - תאכל כחמור שבה. אמאי? וניתי עשה ולידחי את לא תעשה! אמר ר...

המשך קריאה: מסכת זבחים דף צז עמוד ב
מסכת זבחים דף פח עמוד ב

מסכת זבחים דף פח עמוד ב

כמו שהשתדלות בעניני הקרבנות ותועלותיהם יועיל מאד לאנשים אפילו בשעה שאין לנו מזבח ולא קרבן כמו שאמרנו. וזה אם לכפר על החטאים ואם להרחיק האנשים מהחטא. כ...

המשך קריאה: מסכת זבחים דף פח עמוד ב
מסכת זבחים פרק תשיעי

מסכת זבחים פרק תשיעי

המזבח מקדש את הראוי לו פרק תשיעי עוסק בפריטי קדשים שלא היו אמורים להגיע למזבח, אולם מאחר שהועלו לשם, ברבים מהם ישנה הלכה שאם עלו, בדיעבד לא ירדו. ההלכ...

המשך קריאה: מסכת זבחים פרק תשיעי
מסכת זבחים עד עמוד ב

מסכת זבחים עד עמוד ב

כל הזבחים שנתערבו [1]... קדשים בקדשים מין במינו - [זה יקרב לשם מי שהוא, וזה] יקרב לשם מי שהוא [2] קדשים בקדשים מין במינו כו'. והא בעי סמיכה! אמר רב י...

המשך קריאה: מסכת זבחים עד עמוד ב