גמרא

  מסכת מנחות דף נג עמוד א

  מסכת מנחות דף נג עמוד א

מסכת מנחות דף נג עמוד א בעא מינה ר' פרידא מר' אמי: מנין לכל המנחות שנילושות בפושרין ומשמרן שלא יחמיצו?... אמרי ליה רבנן לרבי פרידא: רבי עזרא בר בריה ד...

המשך קריאה:   מסכת מנחות דף נג עמוד א
  מסכת מנחות דף עב עמוד א

  מסכת מנחות דף עב עמוד א

מסכת מנחות דף עב עמוד א תנו רבנן:... תקריב - לפי שמצותו לקצור בלילה, מנין שאם נקצר ביום - כשר, (ת"ל תקריב) ודוחה את השבת? ת"ל: תקריב, תקריב - כל שהוא...

המשך קריאה:   מסכת מנחות דף עב עמוד א
 מסכת מנחות דף יג עמוד ב

 מסכת מנחות דף יג עמוד ב

מסכת מנחות דף יג עמוד ב א"ר ינאי: ליקוט לבונה בזר - פסול. מ"ט? א"ר ירמיה: משום הולכה נגעו בה, קסבר: הולכה שלא ברגל שמה הולכה, והולכה בזר - פסולה. אמר...

המשך קריאה:  מסכת מנחות דף יג עמוד ב
  מסכת מנחות דף ב עמוד ב

  מסכת מנחות דף ב עמוד ב

מסכת מנחות דף ב עמוד ב רמי דר"ש אדר"ש, דתניא, ר' שמעון אומר: קדש קדשים היא כחטאת וכאשם - יש מהן כחטאת ויש מהן כאשם, מנחת חוטא הרי היא כחטאת, לפיכך קמצ...

המשך קריאה:   מסכת מנחות דף ב עמוד ב
  מסכת מנחות דף טו עמודים א-ב

  מסכת מנחות דף טו עמודים א-ב

מסכת מנחות דף טו עמודים א-ב בעא מיניה ר"א מרב: השוחט את התודה לאכול כזית ממנה ומלחמה למחר, מהו? לאיפגולי תודה לא מיבעיא לי, השתא כולו מלחמה לא מיפגלא,...

המשך קריאה:   מסכת מנחות דף טו עמודים א-ב
  מסכת מנחות דף מד עמוד א

  מסכת מנחות דף מד עמוד א

מסכת מנחות דף מד עמוד א תניא, א"ר נתן: אין לך כל מצוה קלה שכתובה בתורה, שאין מתן שכרה בעה"ז, ולעה"ב איני יודע כמה, צא ולמד ממצות ציצית; מעשה באדם אחד...

המשך קריאה:   מסכת מנחות דף מד עמוד א
  מסכת מנחות דף לח עמוד א

  מסכת מנחות דף לח עמוד א

"במחנה דירנהאו הייתה הדרישה להניח תפילין כה גדולה, עד שהרב החליט להפריד בין חלקי התפילין, זה של ראש וזה של יד, באומרו שעדיף לקיים מצווה חלקית מאשר לא...

המשך קריאה:   מסכת מנחות דף לח עמוד א
 מסכת מנחות דף לו  

 מסכת מנחות דף לו  

מסכת מנחות דף לו ת"ר: תפילין מאימתי מברך עליהן? משעת הנחתן. כיצד? היה משכים לצאת לדרך ומתיירא שמא יאבדו - מניחן, וכשיגיע זמנן, ממשמש בהן ומברך עליהן....

המשך קריאה:  מסכת מנחות דף לו