גמרא

  מסכת זבחים דף יט עמוד א

  מסכת זבחים דף יט עמוד א

מסכת זבחים דף יט עמוד א בעי רבי זירא: תפילין מהו שיחוצו? אליבא דמאן דאמר: לילה לאו זמן תפילין הוא לא תבעי לך, כיון דלילה חייצי - יום נמי חייצי, כי תיב...

המשך קריאה:   מסכת זבחים דף יט עמוד א
  מסכת זבחים דף ט עמוד ב – י עמוד א

  מסכת זבחים דף ט עמוד ב – י עמוד א

מחשבים מעבודה לעבודה מסכת זבחים דף ט עמוד ב – י עמוד א איתמר: שחטה לשמה לזרוק דמה שלא לשמה - רבי יוחנן אמר: פסולה, וריש לקיש אמר: כשירה. ר' יוחנן אמר...

המשך קריאה:   מסכת זבחים דף ט עמוד ב – י עמוד א
  מסכת זבחים דף ב עמוד א

  מסכת זבחים דף ב עמוד א

"התחיל דבזבחים הדין שלא נזבחו לשמן כשרים אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, והלימוד סדר הקדשים הוא נגד הקרבת קדשים וצריך גם כן לעסוק בסדר קדשים לשמה.." (הרב...

המשך קריאה:   מסכת זבחים דף ב עמוד א
  מסכת מנחות דף קי עמוד א

  מסכת מנחות דף קי עמוד א

מסכת מנחות דף קי עמוד א הפעם נעסוק בכמה קטעי אגדה המסיימים את המסכת, בנפרד. לעולם זאת על ישראל - א"ר גידל אמר רב: זה מזבח בנוי ומיכאל שר הגדול עומד ומ...

המשך קריאה:   מסכת מנחות דף קי עמוד א
מסכת מנחות פח-פט

מסכת מנחות פח-פט

מסכת מנחות דף עו עמוד ב תנו רבנן: סולת ואפית אותה - מלמד שנקחת סולת, ומנין שאפילו חיטין? תלמוד לומר: ולקחת, מ"מ. יכול אף בשאר מנחות כן? תלמוד לומר: או...

המשך קריאה: מסכת מנחות פח-פט
  מסכת מנחות דף צט עמוד ב

  מסכת מנחות דף צט עמוד ב

מסכת מנחות דף צט עמוד ב אמר ריש לקיש: כל המשכח דבר אחד מתלמודו עובר בלאו, שנאמר: השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים, וכדר' אבין אמר ר' אילעא, דא...

המשך קריאה:   מסכת מנחות דף צט עמוד ב
  מסכת מנחות דף קג עמוד ב

  מסכת מנחות דף קג עמוד ב

מסכת מנחות דף קג עמוד ב מתני'. מתנדב אדם מנחה של ששים עשרון ומביא בכלי אחד. (אם אמר הרי עלי ששים עשרון מביא בכלי אחד) אם אמר הרי עלי ס"א - מביא ששים ב...

המשך קריאה:   מסכת מנחות דף קג עמוד ב
  מסכת מנחות דף צד עמוד א

  מסכת מנחות דף צד עמוד א

מסכת מנחות דף צד עמוד א מתני'. שתי הלחם נילושות אחת אחת ונאפות אחת אחת. לחם הפנים נילושות אחת אחת ונאפות שתים שתים... גמ'. מנא הני מילי? דתנו רבנן: שנ...

המשך קריאה:   מסכת מנחות דף צד עמוד א