גמרא

  מסכת זבחים דף פח עמוד ב

  מסכת זבחים דף פח עמוד ב

כמו שהשתדלות בעניני הקרבנות ותועלותיהם יועיל מאד לאנשים אפילו בשעה שאין לנו מזבח ולא קרבן כמו שאמרנו. וזה אם לכפר על החטאים ואם להרחיק האנשים מהחטא. כ...

המשך קריאה:   מסכת זבחים דף פח עמוד ב
סמיכה זבחים עד ב

סמיכה זבחים עד ב

כל הזבחים שנתערבו [1]... קדשים בקדשים מין במינו - [זה יקרב לשם מי שהוא, וזה] יקרב לשם מי שהוא [2] קדשים בקדשים מין במינו כו'. והא בעי סמיכה! אמר רב י...

המשך קריאה: סמיכה זבחים עד ב
  מסכת זבחים דף סא עמוד ב

  מסכת זבחים דף סא עמוד ב

מסכת זבחים דף סא עמוד ב אמר רב הונא אמר רב: מזבח של שילה של אבנים היה, דתניא: ר"א בן יעקב אומר, מה תלמוד לומר: אבנים אבנים אבנים שלש פעמים? אחד של שיל...

המשך קריאה:   מסכת זבחים דף סא עמוד ב
  מסכת זבחים דף ע עמוד ב

  מסכת זבחים דף ע עמוד ב

מסכת זבחים דף ע עמוד ב /מתני'/. כל הזבחים שנתערבו בחטאות המתות או בשור הנסקל, אפילו אחת בריבוא - ימותו כולן. זבחים שהתערבו בשור הנסקל הביטוי 'ימותו' ש...

המשך קריאה:   מסכת זבחים דף ע עמוד ב
  מסכת זבחים דף נו עמוד ב

  מסכת זבחים דף נו עמוד ב

מסכת זבחים דף נו עמוד ב הפסח אינו נאכל אלא בלילה, ואינו נאכל אלא עד חצות מסכת זבחים דף נז עמוד ב הפסח אינו נאכל. מאן תנא? אמר רב יוסף: רבי אלעזר בן עז...

המשך קריאה:   מסכת זבחים דף נו עמוד ב
  מסכת זבחים דף מ עמוד א

  מסכת זבחים דף מ עמוד א

מסכת זבחים דף מ עמוד א תניא, למעלה אומר: קרן קרנות - שתים, למטה הוא אומר: קרן קרנות - ארבע, דברי ר"ש; ר' יהודה אומר: אינו צריך, הרי הוא אומר באהל מועד...

המשך קריאה:   מסכת זבחים דף מ עמוד א
  מסכת זבחים דף מ עמוד א

  מסכת זבחים דף מ עמוד א

מסכת זבחים דף מ עמוד א תניא, למעלה אומר: קרן קרנות - שתים, למטה הוא אומר: קרן קרנות - ארבע, דברי ר"ש; ר' יהודה אומר: אינו צריך, הרי הוא אומר באהל מועד...

המשך קריאה:   מסכת זבחים דף מ עמוד א
  מסכת זבחים דף לא עמוד ב

  מסכת זבחים דף לא עמוד ב

"בתקופה מסוימת התעוררה בעיה בקהילתי: כל הכוהנים איחרו לתפילת השבת, ובגללם לא זכינו לשמוע בתפילת שחרית את ברכת הכוהנים. שאלתי את רב עירנו דאז, הרב דוד...

המשך קריאה:   מסכת זבחים דף לא עמוד ב