גמרא

  מסכת זבחים דף קיג עמוד ב

  מסכת זבחים דף קיג עמוד ב

מסכת זבחים דף קיג עמוד ב איכא דאמרי, איתיביה ר"ל לרבי יוחנן: איה מתי מבול? איה מתי נבוכדנאצר? מאי לאו מדהני הוו, הני נמי הוו! מידי אירי'? הא כדאיתיה ו...

המשך קריאה:   מסכת זבחים דף קיג עמוד ב
חזרת קרבנות לעתיד לבוא – לסיום מסכת זבחים

חזרת קרבנות לעתיד לבוא – לסיום מסכת זבחים

חזרת קרבנות לעתיד לבוא – לסיום מסכת זבחים בעינינו המודרניות, קשה להבין את עניין הקרבנות, וקשה להתפלל בכנות לחזרתו. אף על פי כן אנו מצווים לומר: "והשב...

המשך קריאה: חזרת קרבנות לעתיד לבוא – לסיום מסכת זבחים
  מסכת זבחים דף קטו עמוד ב

  מסכת זבחים דף קטו עמוד ב

מסכת זבחים דף קטו עמוד ב תניא: עד שלא הוקם המשכן - הבמות מותרות, ועבודה בבכורות, והכל כשירין להקריב בהמה חיה ועוף, זכרים ונקבות, תמימין ובעלי מומין, ט...

המשך קריאה:   מסכת זבחים דף קטו עמוד ב
מסכת זבחים דף קא עמוד א

מסכת זבחים דף קא עמוד א

לעילוי נשמת יונתן יוסף בן אברהם קפלן. נלב"ע ד אב תשע"ח. מסכת זבחים דף קא עמוד א תניא: מפני אנינות שרפוה, לכך נאמר כאלה, דברי רבי נחמיה; רבי יהודה ור"ש...

המשך קריאה: מסכת זבחים דף קא עמוד א
  מסכת זבחים דף צז עמוד ב

  מסכת זבחים דף צז עמוד ב

אין עשה דוחה לא תעשה שבמקדש מסכת זבחים דף צז עמוד ב יקדש - להיות כמוה, הא כיצד? אם פסולה היא - תפסל, [ואם] כשרה היא - תאכל כחמור שבה. אמאי? וניתי עשה...

המשך קריאה:   מסכת זבחים דף צז עמוד ב
  מסכת זבחים דף צז עמוד ב

  מסכת זבחים דף צז עמוד ב

אין עשה דוחה לא תעשה שבמקדש מסכת זבחים דף צז עמוד ב יקדש - להיות כמוה, הא כיצד? אם פסולה היא - תפסל, [ואם] כשרה היא - תאכל כחמור שבה. אמאי? וניתי עשה...

המשך קריאה:   מסכת זבחים דף צז עמוד ב
  מסכת זבחים דף פח עמוד ב

  מסכת זבחים דף פח עמוד ב

כמו שהשתדלות בעניני הקרבנות ותועלותיהם יועיל מאד לאנשים אפילו בשעה שאין לנו מזבח ולא קרבן כמו שאמרנו. וזה אם לכפר על החטאים ואם להרחיק האנשים מהחטא. כ...

המשך קריאה:   מסכת זבחים דף פח עמוד ב
סמיכה זבחים עד ב

סמיכה זבחים עד ב

כל הזבחים שנתערבו [1]... קדשים בקדשים מין במינו - [זה יקרב לשם מי שהוא, וזה] יקרב לשם מי שהוא [2] קדשים בקדשים מין במינו כו'. והא בעי סמיכה! אמר רב י...

המשך קריאה: סמיכה זבחים עד ב