גמרא

  מסכת כריתות דף כח עמוד ב

  מסכת כריתות דף כח עמוד ב

מסכת כריתות דף כח עמוד ב צווחה רביעית: פתחו שערים והוציאו יששכר איש כפר ברקאי, שמכבד עצמו ומבזה קדשי שמים. מאי הוי עביד? הוה כריך שיראי על ידיה והוה ע...

המשך קריאה:   מסכת כריתות דף כח עמוד ב
  מסכת כריתות דף י עמוד ב

  מסכת כריתות דף י עמוד ב

מסכת כריתות דף י עמוד ב מתני'. מה בין שפחה לבין כל העריות? שלא שוותה להן לא בעונש ולא בקרבן, שכל העריות בחטאת, ושפחה באשם; כל העריות (בנקבה, ושפחה בזכ...

המשך קריאה:   מסכת כריתות דף י עמוד ב
דף עזר לכריתות תחילת דף יז

דף עזר לכריתות תחילת דף יז

דף עזר לכריתות תחילת דף יז מסכת כריתות דף טז עמוד ב אמר רב חסדא: מנא אמינא לה? דתניא: הכותב שתי אותיות בהעלם אחת - חייב, בב' העלמות - רבן גמליאל מחייב...

המשך קריאה: דף עזר לכריתות תחילת דף יז
מסכת כריתות דף ו עמוד ב

מסכת כריתות דף ו עמוד ב

מסכת כריתות דף ו עמוד ב והסך בשמן המשחה. ת"ר: הסך בשמן המשחה לבהמה וכלים - פטור, לעובדי כוכבים ולמתים - פטור. בשלמא בהמה וכלים, דכתיב: על בשר אדם לא י...

המשך קריאה: מסכת כריתות דף ו עמוד ב
  מסכת זבחים דף קיג עמוד ב

  מסכת זבחים דף קיג עמוד ב

מסכת זבחים דף קיג עמוד ב איכא דאמרי, איתיביה ר"ל לרבי יוחנן: איה מתי מבול? איה מתי נבוכדנאצר? מאי לאו מדהני הוו, הני נמי הוו! מידי אירי'? הא כדאיתיה ו...

המשך קריאה:   מסכת זבחים דף קיג עמוד ב
חזרת קרבנות לעתיד לבוא – לסיום מסכת זבחים

חזרת קרבנות לעתיד לבוא – לסיום מסכת זבחים

חזרת קרבנות לעתיד לבוא – לסיום מסכת זבחים בעינינו המודרניות, קשה להבין את עניין הקרבנות, וקשה להתפלל בכנות לחזרתו. אף על פי כן אנו מצווים לומר: "והשב...

המשך קריאה: חזרת קרבנות לעתיד לבוא – לסיום מסכת זבחים
  מסכת זבחים דף קטו עמוד ב

  מסכת זבחים דף קטו עמוד ב

מסכת זבחים דף קטו עמוד ב תניא: עד שלא הוקם המשכן - הבמות מותרות, ועבודה בבכורות, והכל כשירין להקריב בהמה חיה ועוף, זכרים ונקבות, תמימין ובעלי מומין, ט...

המשך קריאה:   מסכת זבחים דף קטו עמוד ב
מסכת זבחים דף קא עמוד א

מסכת זבחים דף קא עמוד א

לעילוי נשמת יונתן יוסף בן אברהם קפלן. נלב"ע ד אב תשע"ח. מסכת זבחים דף קא עמוד א תניא: מפני אנינות שרפוה, לכך נאמר כאלה, דברי רבי נחמיה; רבי יהודה ור"ש...

המשך קריאה: מסכת זבחים דף קא עמוד א