גמרא

  מסכת מנחות דף קי עמוד א

  מסכת מנחות דף קי עמוד א

מסכת מנחות דף קי עמוד א הפעם נעסוק בכמה קטעי אגדה המסיימים את המסכת, בנפרד. לעולם זאת על ישראל - א"ר גידל אמר רב: זה מזבח בנוי ומיכאל שר הגדול עומד ומ...

המשך קריאה:   מסכת מנחות דף קי עמוד א
מסכת מנחות פח-פט

מסכת מנחות פח-פט

מסכת מנחות דף עו עמוד ב תנו רבנן: סולת ואפית אותה - מלמד שנקחת סולת, ומנין שאפילו חיטין? תלמוד לומר: ולקחת, מ"מ. יכול אף בשאר מנחות כן? תלמוד לומר: או...

המשך קריאה: מסכת מנחות פח-פט
  מסכת מנחות דף צט עמוד ב

  מסכת מנחות דף צט עמוד ב

מסכת מנחות דף צט עמוד ב אמר ריש לקיש: כל המשכח דבר אחד מתלמודו עובר בלאו, שנאמר: השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים, וכדר' אבין אמר ר' אילעא, דא...

המשך קריאה:   מסכת מנחות דף צט עמוד ב
  מסכת מנחות דף קג עמוד ב

  מסכת מנחות דף קג עמוד ב

מסכת מנחות דף קג עמוד ב מתני'. מתנדב אדם מנחה של ששים עשרון ומביא בכלי אחד. (אם אמר הרי עלי ששים עשרון מביא בכלי אחד) אם אמר הרי עלי ס"א - מביא ששים ב...

המשך קריאה:   מסכת מנחות דף קג עמוד ב
  מסכת מנחות דף צד עמוד א

  מסכת מנחות דף צד עמוד א

מסכת מנחות דף צד עמוד א מתני'. שתי הלחם נילושות אחת אחת ונאפות אחת אחת. לחם הפנים נילושות אחת אחת ונאפות שתים שתים... גמ'. מנא הני מילי? דתנו רבנן: שנ...

המשך קריאה:   מסכת מנחות דף צד עמוד א
  מסכת מנחות דף סה עמוד א

  מסכת מנחות דף סה עמוד א

מסכת מנחות דף סה עמוד א גמ'. ת"ר: אלין יומיא דלא להתענאה בהון, ומקצתהון דלא למספד בהון:... מתמניא ביה ועד סוף מועדא איתותב חגא דשבועיא, דלא למספד......

המשך קריאה:   מסכת מנחות דף סה עמוד א
  מסכת מנחות דף סא עמוד א

  מסכת מנחות דף סא עמוד א

מסכת מנחות דף סא עמוד א מתני'. אלו טעונות תנופה ואין טעונות הגשה: לוג שמן של מצורע ואשמו, והבכורים כדברי רבי אליעזר בן יעקב... מאי רבי אליעזר בן יעקב?...

המשך קריאה:   מסכת מנחות דף סא עמוד א
  מסכת מנחות דף נג עמוד א

  מסכת מנחות דף נג עמוד א

מסכת מנחות דף נג עמוד א בעא מינה ר' פרידא מר' אמי: מנין לכל המנחות שנילושות בפושרין ומשמרן שלא יחמיצו?... אמרי ליה רבנן לרבי פרידא: רבי עזרא בר בריה ד...

המשך קריאה:   מסכת מנחות דף נג עמוד א