הדפסה
יהדות - לשון המקרא

הטבעת המלך בתוך ים

יש הבדל בין ימים לימים.
ימים = רבים של ים.
ימים = רבים של יום.
ההבדלים הם שניים:
1. קמץ או פתח.
2. דגש במ"ם, או לא.
בנ?ח כתוב: "כי לי?מ?ים עוד שבעה אנכי ממטיר על הארץ" וכו'
ובאברהם: "ואברהם זקן בא בי?מ?ים".
ובשניהם הכוונה לרבים של יום.
לעומת זאת:
"זבולון לחוף ימים ישכון".
"כל אשר חפץ ה' עשה, בשמים ובארץ, בי?מ?ים וכל תהומות".
ובשניהם הכוונה לרבים של ים.
ולכן גם כשאנחנו שרים את הפס':
"ימים על ימי מלך תוסיף, שנותיו כמו דור ודור"
נשתדל לזכור שמדובר, כמובן, ברבים של יום.