הדפסה
יהדות - תפילה

תפלת הדרך

ש: כאשר נוסעים כמה אנשים יחד וצריך לברך תפלת הדרך האם רצוי שאחד יאמר והשאר יענו אמן או שכל אחד יברך לעצמו?
ת: בספר קנין תורה כתב שאחד יכול לברך ויכוון להוציא והאחרים יענו אמן ויצאו ידי חובתם מדין שומע כעונה.
אך דעת הרב חיים דוד הלוי זצ"ל שכל אחד יאמר התפלה בעצמו, כיון שהתפלה היא בקשת רחמים ובבקשת רחמים כל אחד צריך לבקש בעצמו ובזה לא מצינו דין שומע כעונה. ואם אין לאחרים סידורים יאמר אחד בקול רם ויכוון שלא להוציא את האחרים והאחרים יענו אחריו מילה במילה (ולעניות דעתי שזה שאומר בקול רם יכוון להוציא את מי שרוצה לצאת, כיון שיש שסומכים עליו ואם הוא לא יכוון להוציאם, לא יצאו ידי חובה).
לכתחילה, יש לעצור את הרכב כאשר מברך ובשעת הדחק יכול לברך גם בשעת הנסיעה אלא אם כן יש חשש סכנה.