הלכה

חשש גנוב

חשש גנוב

ש: האם מותר לקנות חפץ שיש חשש שהוא גנוב? ת: כותב הקיצור שולחן ערוך בסימן קפב: אסור לקנות מהגנב או מהגזלן את החפץ שגנב או גזל ואין חילוק בין שהוא ישראל...

המשך קריאה: חשש גנוב
הגבלה על מכירת חמץ

הגבלה על מכירת חמץ

פקחים של משרד העבודה והרווחה מסתובבים בין בתי עסק וקונסים בעלי עסק המציגים חמץ לראווה. האם אתה תומך בכך צריך לדעת פרטים, אבל על כל פנים זהו חוק טוב. ב...

המשך קריאה: הגבלה על מכירת חמץ
הלכות יו''ט

הלכות יו''ט

כשם שמצוה לכבד את השבת ולענגו, כך מצוה לכבד את כל ימים טובים ולענגן שנאמר לקדוש ד' מכובד. וכל ימים טובים נאמר בהם מקרא קודש. איזהו כבוד? מצוה על האגם...

המשך קריאה: הלכות יו''ט
קטן וברכת הגומל

קטן וברכת הגומל

ש: קטן שנעשה לו נס האם יברך ברכת הגומל? ת: דעת המהר"מ ממינץ שאינו מברך ברכת הגומל כיון שנוסח הברכה "הגומל לחייבים טובות שגמלני כל טוב" וכיון שקטן הוא...

המשך קריאה: קטן וברכת הגומל
הפסקת חשמל בשבת

הפסקת חשמל בשבת

שאלה: ביום ששי ניתן אישור מאת אלוף הפיקוד לבצע אימון לקראת מבצע לאחר הסעודה בליל שבת. כל לוחמי הפלוגה ושאר החיילים ששהו במחנה, הגיעו כדי לסעוד סעודת ש...

המשך קריאה: הפסקת חשמל בשבת
התורה והמדינה – חלק ב'

התורה והמדינה – חלק ב'

"משפט המלוכה" – מנלן?

המשך קריאה: התורה והמדינה – חלק ב'
בל תשחית

בל תשחית

מדברי הרמב"ם משמע שאיסור בל תשחית מדאוריתא הוא רק בכריתת עצי מאכל שנאמר: "כי תצור על עיר וכו' לא תשחית את עצה לנדח עליו גרזן כי ממנו תאכל", אבל לאבד ו...

המשך קריאה: בל תשחית
קריאת ההפטרה

קריאת ההפטרה

כתב הלבוש "תמהתי על שלא ראיתי נוהגים לכתוב ההפטרות כדין ספר כי היה נ"ל שאין יוצאין כלל בקריאת ההפטרה בחומשים הנדפסין כיון שאין נכתבים בכל הלכות ספר תו...

המשך קריאה: קריאת ההפטרה