הדפסה
יהדות - הלכה

חשיבות (לימוד) דיני ממונות


המשנה באבות אומרת: "על שלושה דברים העולם קיים - על הדין, על האמת ועל השלום" ומפרש ר' יונה שלושת הדברים הללו הם הדברים שעוזרים לקיים את המשנה הקודמת: "על שלושה דברים העולם עומד - על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים". שלושה דברים שרצה הקב'ה שעליהם העולם יושתת ועל שלושה דברים שעליהם העולם קיים – העולם יכול לעמוד.ונרחיב בנקודה – מדוע דיין שדן דין אמת, נעשה שותף לקב"ה במעשה בראשית? וכן מדוע הדין הוא כל כך חשוב שהוא אחד משלושת הדברים שעליהם העולם קיים?
יש מושג של "נקודת בחירה" – כדי שאדם יוכל לתפקד ולפעול הוא צריך תנאים לעבודת ד' והתנאים ניתנים לו לפי נקודת הבחירה שלו. לדוגמא: אדם שנולד עם אופי טוב ונולד בבית טוב – אי אפשר לנסותו באותם הנסיונות שמנסים אדם שנולד בבית גרוע. כשאדם עולה/יורד בדרגה, אזי נקודת הבחירה שלו משתנה בהתאם.
כשריבונו של עולם שופט את האדם, הוא בודק אם האדם תפקד כראוי בנקודת הבחירה שלו.
הר"ן על הרי"ף במסכת ראש השנה שואל על המשנה הראשונה: למה האדם נידון דווקא בראש השנה? ומביא ברייתא "בתשרי נברא העולם בו ביום חטא אדם הראשון ויצא זכאי" – ולכן גם אנחנו נידונים ביום הזה.
אבל לכאורה זהו קשר חיצוני וצריך משהו עמוק יותר – בריאת העולם היא יצירת תנאים כלל עולמיים ופרטים לבריאה כולה ולאדם הפרטי. משפט – הוא בעצם בדיקת נקודת הבחירה והתנאים של האדם. יצירת התנאים לעבודת האדם היא שנותנת לקיים את תכלית האדם והבריאה וזוהי כוונת הר"ן; יש קשר בין משפט השמים לראש השנה, משום שבראש השנה נברא העולם ועל ידי זה נוצרו התנאים לעבודת האדם את ד'.
וכן ברמה האנושית – "דיין שדן דין אמת נעשה שותף לקב"ה במעשה בראשית" – כשדיין מחליט את הדין הוא קובע את התנאים לעבודת ד' של המתדיינים. לדוגמא: כשמחליט שהפרה של פלוני ולא של אלמוני, הוא קובע את התנאים לעבודת ד' ולכן נעשה שותף לקב"ה במעשה בראשית. בלי הדיין העולם לא היה יכול להיות קיים, משום שאז היו גזלנים וחמסנים ולא היו מסלולים ראויים לעבודת ד'.
בזכות שלושת הדברים וביניהם הדין, העולם יכול להתקיים; ובזכות אלו יכול העולם לעמוד על ידי שלושת הדברים (כלומר: התורה שהיא התכלית יכולה לעמוד על ידי קיום הדין שהוא הבסיס).
וכן אומר הטור שהמשיח יגיע על ידי קיום הסנהדרין. לכן ישנה חשיבות עצומה לדיני ממונות על פי חוקי התורה, שכן זה מה שמקיים את עם ישראל.
דרשה זו מכוונת כנגד שני עניינים:
א) אנשים החושבים שאין צורך ללמוד נזיקין, אלא ברכות וכדומה. בכדי שנוכל לקיים את "אורח חיים", אנו צריכים קודם את הבסיס של "חושן משפט".
ב) "אלה המשפטים אשר תשים לפניהם" – ולא לפני עכו"ם. משפט עברי שלא מבוסס על התורה, הוא חותר נגד התורה. אם מגיע על פי דין תורה הכסף לפלוני ועל פי דין מדינה מגיע לאלמוני – הרי שזה גזל! השופטים הורסים את התנאים לעבודת ד'.
ולכן כאשר חושבים כל הזמן כיצד לתקן את החברה ואיך להביא את הגאולה, קודם כל צריך לתקן את הסיבות הרוחניות שגרמו לגלות ויכולות לגרום לגאולה.