הדפסה
יהדות - הלכה

קריאת ההפטרה


כתב הלבוש "תמהתי על שלא ראיתי נוהגים לכתוב ההפטרות כדין ספר כי היה נ"ל שאין יוצאין כלל בקריאת ההפטרה בחומשים הנדפסין כיון שאין נכתבים בכל הלכות ספר תורה או מגילה".אך המשנה ברורה מביא שהט"ז ומ"א יישבו המנהג וסוברים שאף שהוא ע"י דפוס וגם על הנייר ושלא בגלילה מותר ומ"מ דעת המ"א שצריך לקרות ההפטרה מתוך נביא שלם הנדפס ולא מתוך הפטרה לבד הנדפסת בחומש ומ"מ אם אין להם רק הפטרה הנדפסת בחומש יש לסמוך להקל שלא לבטל קריאת ההפטרה אך לכתחילה בודאי ראוי ונכון שיהיה לכל ציבור נביאים שנכתבין בקלף כדין שאז גם השמות נכתבים בקדושה משא"כ כשהוא על הנייר הנדפס וכן הנהיג הגר"א בקהילתו וכעת נתפשט זה בהרבה קהילות ישראל ואשרי חלקם.
בסיכום: מצוה להדר ולקרא ההפטרה מתוך ספר הכתוב בכתב יד ובקדושה על קלף ואם אין שם ספר כזה, עדיף לקרא ההפטרה מספר נביא שלם מאשר לקרותה בחומשים הנדפסים