הדפסה
יהדות - הלכה

שמיטת כספים ופרוזבול

שמיטת כספים
א. שמיטה כספים נוהגת בזמן הזה מדרבנן.
ב. השמיטה מפקיעה את כל החובות שזמן פרעונם יחול לכל המאוחר עד ערב ראש השנה של השנה השמינית. לעומת זאת, חובות שמועד פרעונם יגיע לאחר מכן - אין השביעית משמטת אותם.
ג. החובות הנשמטים כיום הם: הלואה בכסף או בשוה כסף, קניה בהקפה (עם רישום), חשבון בנק, שיק ושכר שכיר.
פרוזבול
ד. הלל הנשיא תיקן פרוזבול. משמעותו: הודאה של המלוה שהוא מוסר את חובותיו לבית הדין, וגובה את חובותיו לאחר השמיטה מכוחם. תקנה זו נועדה כדי שלא ימנעו העם מלהלוות ויעברו על איסור "הישמר לך פן יהיה על לבבך וכו'".
ה. כתיבת הפרוזבול יכולה להעשות עד סוף השנה השביעית. יש המחמירים לכתוב פרוזבול גם לפני תחילת שנת השמיטה.
ו. גם מנהלי חברות ובנקים צריכים לסדר פרוזבול.
ז. יש מהדרין לפרט את שמות החייבים.
ח. הלוואה שניתנה לאחר כתיבת הפרוזבול ומועד הפירעון שלה חל לפני ראש השנה - נשמטת, אך אם מועד הפירעון של אותה הלוואה הוא לאחר ראש השנה - החוב אינו נשמט.
ט. יש מהדרין להלוות כסף אחר כתיבת הפרוזבול ולקבוע את זמן פירעונו לפני כ"ט אלול כדי שישמט, ובכך לקיים את מצוות שמיטת כספים. דרך אחרת היא לציין במפורש חוב אחד שהפרוזבול לא יחול עליו.
שטר פרוזבול לשנת התשס"א
בפנינו, עדים החתומים מטה,
בא_________________________ ואמר לנו: קנו ממני בקניין גמור ושלם במנא דכשר למקניא ביה איך שאני מזכה על ידיכם קרקע כל שהוא מן הקרקע שיש לי, לכל אחד מבעלי החובות שחייבים לי, שאין להם קרקע. וקנינו מיד הנ"ל בקניין גמור ושלם במנא דכשר למקניא ביה.
וכן אמר לנו הנ"ל:
היו עלי עדים שאני מוסר כל חוב שיש לי לבית הדין שב______________.
הדיין_______________________
הדיין_______________________
הדיין_______________________
שאגבנו כל זמן שארצה.
ובאנו על החתום היום ___________לחודש אלול התשס"א.
והכל שריר וקיים.
נאם:_______________
נאם:_______________