הדפסה
יהדות - הלכה

ואהבת לרעך כמוך

אחת המצוות החשובות בתורה היא "ואהבת לרעך כמוך" וכך מובא במדרש ההלכה " ואהבת לרעך כמוך רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה " (ספרא פרשת קדושים פרק ד'). ספר החינוך מסביר את הביטוי כלל גדול בתורה "כלומר שהרבה מצוות שבתורה תלויין בכך , שהאוהב חבירו כנפשו לא יגנוב ממונו…וכן כמה מצוות אחרות תלויות בזה, ידוע הדבר לכל בן דעת" (מצוה רמ"ג).
על מנת להבין את מרכזיותה של מצוות "ואהבת לרעך כמוך" נביא סיפור ידוע על הלל ושמאי: "מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי, אמר לו: גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. דחפו באמת הבנין שבידו. בא לפני הלל, גייריה. אמר לו, דעלך סני לחברך לא תעביד (מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך) זו היא כל התורה כולה ואידך פירושה הוא זיל גמור (והשאר הוא פרוש של פסוק זה, לך ולמד)" נבאר את המעשה: גוי שרצה להתגייר בא לפני שמאי ובקשו שילמדו 'את כל התורה כאשר הוא עומד על רגל אחת' כלומר שיתמצת לו את כל תורת ישראל בחמש דקות. שמאי כאמור חשב שהדבר בילתי אפשרי ודחפו באמת הבנין, דחיפה זו היתה סמלית והיא נועדה להבהיר שכשם שבנין אינו יכול לעמוד על עמוד אחד משום שהוא יתמוטט, כך אי אפשר לתמצת את תורת ישראל לכמה משפטים. הלל לעומת זאת נענה לאתגר ותמצת את כל תורת ישראל במשפט: 'מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך' שכוונתו זהה ל'ואהבת לרעך כמוך' וכל שאר המצוות הם תולדה של רעיון זה.
המהר"ל בספרו נתיבות עולם 'נתיב אהבת הרע' מסביר את חשיבות הענין בכך שהאדם נברא 'בצלם אלוקים' וכאשר אנו אוהבים זה את זה ומכבדים זה את זה הרי זה משום שאנו רואים באדם את נשמתו האלוקית, ולא משום שזה כדאי לי. (שהרי אם אני יהיה טוב אל חברי הרי שהוא יהיה חייב להשיב לי טובה, וכך יוצא שכל החסד שאני עושה תלוי במידה שאקבל משהוא בתמורה לכך).
כאשר יסוד זה ברור לכל, הרי שאנשים רבים יעשו מעשי חסד רבים משום שהם יראו בכך ביטוי לאמונתם בה' יוצר האדם בצלמו, ולא יסתפקו בעשיית מעשים שבסופו של דבר יועילו להם. עתה ברור כי חלק מרכזי וחשוב בעבודת ה' של כל יהודי סובב סביב מצוות שבין אדם לחברו שתכליתם להיטיב עם ברואיו של הקדוש ברוך הוא. כאשר יבא זר וישאל: "האם תוכל לסכם לי בכמה מילים מה זה להיות יהודי ?" (כשם ששאל הגוי את הלל) נוכל לומר לו "ואהבת לרעך כמוך" או "מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך", כי מי שחי ומקיים את הכלל הזה מייצג את היהודי המאמין במיטבו.
כאשר אנו מתבוננים במצבו של עם ישראל שרובו אינו שומר מצוות, והמצב ודאי כואב לנו, אנו שואלים את עצמנו מה עלינו לעשות לתיקון המצב ? כיצד נוכל להשפיע על עם ישראל שיתקרב לתורה ומצוות ? תשובות רבות והצעות שונות הועלו כדי לתקן את המצב, אולם לעניות דעתי התשובה נעוצה בדרך בה מתנהג ציבור שומרי המצוות בארץ. אם הציבור הדתי יהיה ציבור של גמילות חסד וציבור של אנשי אמת שלא יכזבו איש בעמיתו, אזי מיד ירצו יהודים רבים להשתייך לחברת עילית זו שכה נעים להיות שייך אליה. ואם יש בארצנו יהודים רבים שעדיין רחוקים מתורה ומצוות הרי זה משום שאנו לא עשינו די להיטיב את דרכנו על מנת שיהיה ברור לכל שהחברה הכי טובה לבני אדם היא חברה שומרת תורה ומצוות (כפי שאנו רוצים לראות בישובנו).
על כן נשתדל לחנך את עצמנו ואת ילדנו ש" בזאת יתהלל המתהלל השכל ויד?ע אותי כי אני יהוה עשה חסד משפט וצדקה בארץ כי באלה חפצתי נאם יהוה " (ירמיה ט', כ"ג)