הדפסה
יהדות - הלכה

דין עץ שניטע בשמיטה

ש: מה דין עצים שנטעו בשנת שמיטה?
ת: המשנה במסכת שביעית אומרת: "הנוטע בשבת בשוגג יקיים ובמזיד יעקור ובשביעית בין שוגג בין מזיד יעקור".
והג"מ אומרת שהטעם שהחמירו בשביעית הוא שישראל לא חשודים על השבת אבל חשודים על השביעית שיאמר המזיד שוגג הייתי. ולכן לכאורה נראה שהיה צריך לעקור עץ שנטע בשמיטה.
אמנם דעת הגר"מ טיקוצ'ינסקי בספר השמיטה, שיש להקל בנטיעת עץ שיש לו כבר גוש אדמה (כמו בדין ערלה שאנחנו מחשיבים את הזמן שבו העץ היה כבר בגוש לעניין שנות ערלה).
ולכן אם נטע עץ בגוש בשמיטה אין צריך לעקרו ובעץ פרי יתכן ויש איסור לעקרו. אך הנוטע עץ ללא גוש חייב לעקרו.