הדפסה
יהדות - אמונה

מה אומרות הנשמות

אלה מאיתנו שלא יודעים ל"שוחח" עם נשמות הנפטרים ולהבין מה קרה להם, חושבים ש"עין הרע" זה מיסטיקה ורוב בני אדם הולכים בדרך כל הארץ. הם לא מעריכים נכונה את כוחה הגדול של "העין".
היחס הזה של 99-1 כנראה שהוא לא הכרחי. רב סיפר לנו את מה שלמד מנשמות הנפטרים כדי להוריד את כמות העין הרעה המסתובבת בעולם משני צידיו. גם כדי שנדע לא לעורר קנאת אחרים עלינו. "למה תתראו". וגם ללמד אותנו לא לקנא, לא לקטרג, לא לדבר רע. להזהיר מה"עין הרעה" שלנו.
מלבד כל זה מלמדות אותנו הנשמות הללו גם את הסוד גדול של המשכת הברכה בעולם על ידי ה"עין טובה".
כשחכמי ישראל רצו להבדיל בין דרכו של אברהם אבינו המביא ברכה ל"כל משפחות האדמה", לבין דרכו של בלעם המקלל הגדול. הם הדגישו הבדל ראשון ב"עין".
אין כסף לא נחשב בימי שלמה למאומה,,, ויגדל המלך ש?למה מכל מלכי הארץ לעשר ולחכמה: וכל הארץ מבקשים את פני שלמה לשמע את חכמתו אשר נתן אלהים בלבו" (מלכים א פרק י).

. אבל הוא גם נקרא גם "עינו של עולם",(ב"ב ד:) על המקום הזה אמר ה' בעת בניתו:
הקדשתי את הבית הזה אשר בנתה לשום שמי שם עד עולם והיו עיני ולבי שם כל הימים" (מלכים א פרק ט)
"

מפרש רש"י שם כהשלמה לציווי המובא בתורה:
"ושמחת בכל הטוב אשר נת?ן ל?ך ה’ אלהיך ולביתך אתה והלוי והגר אשר בקרבך: (דברים כו יא)


"אמר רב הונא, אמר רב, משום רבי מאיר. וכן תנא משמיה דרבי עקיבא: לעולם יהא אדם רגיל לומר "כל דעביד רחמנא לטב עביד" (ברכות ס ועיין ירושלמי הוריות דף יז/ב).